התמחרות אינטרנטית - דירה 11 בטבריה מהמנהל המיוחד

15.8.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך אבא הלל 14, רמת גן

---- ביום רביעי (7.8) בין השעות 11:00-09:00, ניתן יהיה להגיע לראות את הדירות -----


-ביחס לכל דירה אשר הוגשה לגביה הצעה, יצרף המציע המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית, לא

צמודה, לפקודת המנהל המיוחד - עו"ד עדו עינת, בסך 75000 ש"ח אשר תעמוד בתוקף

עד ליום 30/10/2019 ,בנוסח המצ"ב לחוברת זו. למען הסר ספק יובהר כי מציע שיגיש הצעות ביחס

לשתי דירות, יידרש להגיש שתי ערבויות נפרדות, בשיעור 75000 ₪ לכל הצעה.

- את ההצעות בצירוף הסכם מכר חתום יש למסור במשרדי הח"מ לא יאוחר מיום 14/08/2019 ב 17:00

- מצ"ב חוברת הזמנה להציע הצעות עם כל הטפסים להורדה: טופס הצעה, הסכם מכר לשתי הדירות, שמאות,

  נוסח ערבות בנקאית ,תשריט הדירות ונספחים להסכם המכר.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עדו עינת - עו"ד מכהן וילצ'יק ושות' | עורכי דין בטלפון 03-6119002

המכירה הסתיימה

227 פריטים
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
המכירה הסתיימה
אני מעוניין לקבל מבית המכירות כהן וילצ'יק ושות' | עורכי דין התראות על מכירות חדשות
מאשר