מבנים ברמת גן מכונס נכסים

15.1.22

- את מסמכי ההזמנה והמסמכים הנלווים לה

לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הרוכש לחתום,

ניתן לקבל בתמורה ל - 500 שקלים (התשלום לא יוחזר)

במשרדי הכונס ברחוב בר כוכבא 23 מגדל TOWER-V (קומה 5) בבני ברק

בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00

ולתאם בטלפון 03-6096317

או ברחוב הארד 7 (קומת קרקע) תל אביב במשרדי חברת יעל ישראל

ולתאם בטלפון: 077-5331231

- הצעות לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש לעו"ד זוהר אנגלנדר,

עד ליום 15/01/2022 לא יאוחר מהשעה 12:00 במשרדי הכונס

ניתן לפנות אליו בשאלות הבהרה,

במייל: ofir@barlevlaw.co.il

במייל: zohareng@gmail.com

עם הגשת ההצעה יש לשלוח הודעה אודות הגשת ההצעה למיילים.

- המציע יהא חייב להמציא ערבות בנקאית אוטונומית

ע"ס של 500,000 שקלים בהתאם לנוסח המצורף למסמכי ההזמנה.

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מוטי בר לב ממוטי בר לב ושות' בטלפון 03-6096317

המכירה הסתיימה

2 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות מוטי בר לב ושות' התראות על מכירות חדשות
מאשר