תאריך אחרון להציע הצעות יחידות נופש ב-'מלון איילנד' בנתניה מכונס נכסים

22.10.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' גיבורי ישראל 7 בית אדר (כניסה D קומה 2) אזה"ת פולג, נתניה

הזמנה להציע הצעות לרכישת יחידות נופש ב-'מלון איילנד' בנתניה

הציבור מוזמן להציע הצעות לרכישת זכויות ב- 2 יחידות מחוברות שמספרן 1501 ו- 1502 (המצויות בקומה 15) (להלן: "היחידות בקומה 15") המצויות ב- 'מלון איילנד',

רח' שדרות בן עמי מספר 10 נתניה, הידוע כגוש 8252, חלקה 159 (להלן: "המלון").

(להלן יכונו יחד "היחידות בקומה 15 "הנכסים").

הנכסים ימכרו בכינוס נכסים במסגרת תיקי ההוצל"פ מספר 506936-02-18 (היחידות בקומה 15) בלשכת ההוצל"פ בחדרה ומכירתם תהיה כפופה לאישור רשם ההוצל"פ.

כל המעוניין להציע הצעה יגיש למשרדי כונס הנכסים, בכתובת המפורטת מטה, הצעה בכתב על גבי טופס ההצעה המצוי במשרדי הכונס ובאתר האינטרנט של המשרד (להלן: "ההצעות"). לסכום ההצעות יתווסף מע"מ כדין, ככל ויחול, כאשר חובת תשלום המע"מ הינה על המציע.

ניתן להגיש הצעות לרכישת היחידות בקומה 15  יחד עם זאת, ככל ותוגשנה הצעות לרכישת היחידות בקומה 15, יש להגיש ההצעות  על גבי טופס הצעה נפרד.

את ההצעות יש להגיש למשרדי כונס הנכסים, בכתובת המפורטת מטה עד ולא יאוחר מיום 22.10.2020 בשעה 14:00, בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק בישראל, לפירעון לפי דרישה וללא תנאי בשיעור 10% מסכום ההצעה כולל מע"מ, ואשר תוקפה יהיה ל- 6 חודשים (להלן: "העירבון"). העירבון יהיה ערוך לפקודת כונס הנכסים.

כונס הנכסים יהיה רשאי לערוך הליך התמחרות אינטרנטי, אשר ייעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט. המציע יקבל מראש שם משתמש וסיסמה ויוכל להציע את הצעותיו במהלך הליך ההתמחרות באמצעות טלפון נייד (אפליקציה) או באמצעות מחשב.

מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, או לא ישלים את הליך המכר, מכל סיבה שהיא, יחולט העירבון שניתן על ידו כפיצוי מוסכם, ללא הוכחת נזק.

המידע בהזמנה זו כללי ביותר ואין בו בכדי להוות מצג כלשהו מצד כונס הנכסים בכל עניין הקשור לנכסים, לרבות תיאורם, מצבם, שווים או כדאיות רכישתם.

רכישת הנכסים תעשה על סמך מצבם של הנכסים כפי שהם והיכן שהם AS IS WHERE IS)). על המתעניינים לבדוק בעצמם, על חשבונם ואחריותם הבלעדית, את הנכסים וכל נתון רלוונטי לצורך הרכישה, ובכלל זה מצבם המשפטי, המיסויי, הפיסי, התכנוני, וכל ההיבטים האחרים הקשורים ו/או הנוגעים לנכסים, לרבות אפשרויות ניצולם, המגבלות והתנאים החלים עליהם. יובהר, כי הצעות המציע תוגשנה אך ורק על סמך בדיקותיו הוא.

אין כונס הנכסים מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר על זכותו לנהל מו"מ, בכל שלב של ההליך ובכל דרך, עם המציעים כולם ו/או כל אחד לחוד ו/או כל גורם אחר, בין אם הגיש הצעה ובין אם לאו, ו/או לערוך התמחרות בין כל אלה ו/או חלק מהם ו/או להאריך את התקופה לקבלת הצעות ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ו/או לפרסם הזמנה חוזרת – הכל כפי שימצא לנכון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

הזמנה זו אינה מהווה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.

תנאי המכר, יהיו בהתאם להוראות הסכם המכר אותו ניתן יהיה לקבל במשרדי כונס הנכסים, ולא תתאפשר כל סטייה מהם, אלא על פי שיקול דעתו הבלעדי של כונס הנכסים.

לא ישולמו דמי תיווך.


יונתן סונדרס, עו"ד – כונס הנכסים

רח' גיבורי ישראל 7, בית אדר,

כניסה D קומה 2, אזה"ת פולג, נתניה

טל: 09-8357555; פקס: 09-8858326

דוא"ל: office@saunders-adv.co.il

אתר אינטרנט: www.saunders-adv.co.il


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אדר סימניאן, עו"ד מיונתן סונדרס חברת עורכי דין בטלפון 09-8357555

המכירה הסתיימה

1 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות יונתן סונדרס חברת עורכי דין התראות על מכירות חדשות
מאשר