התמחרות אינטרנטית - קרקעות חקלאיות בזבולון מכונס נכסים

יום רביעי, 24.7.24, 11:00

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות במושע בקרקעות חקלאיות
בתחום המועצה האזורית זבולון
ניתן להגיש הצעה לכלל הקרקעות ו/או לחלקן
הקונה שהצעתו תתקבל, ירכוש את הנכס במצבו כפי שהוא ["AS IS"],
על אחריותו, ועליו מוטלת החובה לבדוק את כל הטעון בדיקה ביחס לנכס,
לרישום הזכויות, למצב התכנוני, ולמצב הפיסי והמשפטי.
מסירת החזקה הינה מסירת חזקה משפטית ולא פיזית
ועל הקונה חלה החובה והאחריות להעברה ורישום הזכויות על שמו.
הצעות בצירוף ערבות בנקאית בלתי מוגבלת בזמן,
או שיק בנקאי בשיעור של 10% מערך ההצעה  לפקודת עו"ד ישראל שפלר,
יש להגיש במשרד שפלר ושות',  ברחוב אבא הלל 7, רמת גן, קומה 10,
וזאת עד ליום ראשון 21/7/24 בשעה 12:00
הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים, רשאי לנהל משא
ומתן עם המציעים או מי מהם בנפרד, לערוך התמחרות,
להאריך את המועד לקבלת הצעות, ואין הוא חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר
או כל הצעה שהיא. הח"מ רשאי למכור את כלל הקרקעות יחד
ו/או כל קרקע בנפרד. קונה אשר יחזור בו מהצעתו, ערבותו
או השיק שמסר יחולטו ולא יוחזרו. כל מציע יידרש לחתום על הסכם
בנוסח המקובל במשרד הח"מ.
- ההתמחרות תיערך ביום 24/7/24 בשעה 11:00 במשרדי הח"מ
או באופן אינטרנטי (הודעה תמסר בסמוך).
תנאי להשתתפות בהתמחרות הינו מסירת הסכם מכר חתום בצירוף
ערבות בנקאית במשרד כונס הנכסים.
המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בתל-אביב בתיק פר"ק 9307-10-22. 

ישראל שפלר, עו"ד, כונס הנכסים
מרח' אבא הילל 7 [בית סילבר] ר"ג
טל' : 03-6130920 פקס : 03-6131082

למידע נוסף
להשתתפות במכירה -  כניסה  /  הרשמה

16 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות משרד שפלר ושות׳ עורכי דין ומגשרים התראות על מכירות חדשות
מאשר