החברה לפיתוח מצפה רמון

שדרות דוד בן גוריון 2

אני מעוניין לקבל מבית המכירות החברה לפיתוח מצפה רמון התראות על מכירות חדשות
מאשר


חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998-נחקק ב 19- במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, קבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה. בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך, על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל 90- יום נוספים. במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב 21-יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע. על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט – 1998 פנייה לקבלת מידע תגבה תשלום אגרת בקשה על סך שנקבע בתקנות חופש המידע, והתחייבות המבקש לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש. את אגרת הבקשה ניתן לשלם במחלקת הגבייה של המועצה.

להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש לפנות לממונה על החוק בחברה לפיתוח מצפה רמון:

הגברת נטע שחם- מנהלת פרויקטים בחברה לפיתוח מצפה רמוןצור קשר עם המוכר
טלפון
 
כתובת מייל
08-8681635
פקס: 08-8681662


מעוניין לקבל התראה על מכירות חדשות של החברה לפיתוח מצפה רמון?  הגדר התראות

מכירות שהסתיימו

החברה לפיתוח מצפה רמון

24.1.19
2 חנויות במצפה רמון

רכישת זכויות ל 2 חנויות במרכז המסחרי "מרכז חכמוב" ברחוב נחל ציה, מצפה רמון