דירת מגורים בחולון מכונס נכסים
זלצר | עורכי דין
30.11.22

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים בחולון

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות הבעלות בדירה בעיר חולון דירה בת 4 חדרים בשטח רשום בטאבו של 76 מ"ר בקומה 1 על עמודים, ברח' קראוזה 8/2 חולון הידועה גם כגוש 7167 חלקה 204/2 (להלן - "הנכס").

2. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרדו של כונס הנכסים, במסירה אישית,

עד יום 30/11/2022 בשעה 16:00 בצירוף המחאה בנקאית לפקודת

"עורך דין עמיחי זלצר", בסך שלא יפחת מ-10% מגובה ההצעה. הצעה שאליה לא תצורף המחאה בנקאית כאמור, תיפסל.

3. הנכס נמכר במצבו כמו שהוא (as-is) על המציע ובאחריותו הבלעדית לבדוק בעצמו את טיב הנכס, מצבו הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, שטחו, ייעודו, מיקומו, מצב הזכויות בו, אפשרויות ניצולו, ההיתרים החלים לגביו וכל היבט אחר הנוגע לרכישה. אין בכל מידע אשר נמסר ו/או יימסר על ידי כונס הנכסים ו/או מי מטעמו כדי להוות מצג כלפי המציעים ו/או מי מהם באשר לנכס ו/או למצב הזכויות בו ו/או כדי להטיל על כונס הנכסים ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי כלפי המציעים ו/או כלפי צדדים שלישיים

4. הצעות בכתב לרכישת הנכס יש להגיש על גבי טופס הצעה בלתי חוזרת, בצירוף נוסח הסכם המכר כשהוא חתום בידי המציע ובצירוף המחאה בנקאית, כאמור לעיל. הצעת המציע תהיה בלתי חוזרת. ההמחאה הבנקאית תוחזר למציע שהצעתו לא נתקבלה.

5. חזר בו המציע לאחר שהוגשה הצעתו מכל סיבה שהיא ו/או לא חתם על הסכם המכר המוזכר לעיל, תחולט ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.

6. את נוסח הסכם המכר, טופס ההצעה הבלתי חוזרת לרכישת הנכס ושמאות ללא סכום ניתן לקבל בפניה למשרדו של הח"מ.

7. כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזה הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם, והכל בכפוף להוראות כב' רשמת ההוצאה לפועל.

8. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.


עמיחי זלצר, עו"ד

כונס הנכסים

רחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן

טלפון - 077-2200122

פקס – 077-3179553


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עמיחי זלצר מזלצר | עורכי דין בטלפון 077-2200122

דירה, 4 חדרים, חולון, רחוב קראוזה 8 דירה 2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב חולון
שכונה אגרובנק
כתובת רחוב קראוזה 8 דירה 2
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 30.11.22, 16:00
גוש 7167
חלקה 204
תת חלקה 2
חדרים 4
גודל 76 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu