רכישת רשת חנויות מנאמנות
11.8.22

1. עו"ד ארז חבר ועו"ד צבי ברימט,

הנאמנים לביצוע יישום הליכי חדלות פירעון

לחב' א.א. סקפלא בע"מ, ח.פ. 516294188,

מתכבדים בזאת לפנות בהזמנה להציע הצעות לרכישת רשת חנויות "צמצם".

2. הרשת עוסקת ומעניקה שירותים ייחודים בתחום הצילום וההדפסה,
ואשר פועלת שנים רבות בתחום פעילותיה.
לרשת סניפים פעילים הפרוסים בארבעה קניונים
גדולים ברחבי ישראל:
קניון עזריאלי מודיעין, קניון עזריאלי ירושלים (מלחה),
קניון הדר בירושלים וקניון מבשרת ציון.
לרשת מחסן המצוי בקניון מודיעין.
בנוסף, לרשת אתר אינטרנט פעיל בכתובת Tzamtzam.co.il
בו פעילות ערה של כניסות משתמשים ומכירות.
3. כחלק מרכישת פעילות הרשת, ימכרו הסכמי שכירות
באזורי ביקוש בקניונים המצוינים לעיל, מלאי החנויות,
מכונות חדישות, מוניטין ומאגר מועדון לקוחות
המכיל מעל 10,000 לקוחות פעילים.
4. פרטים מלאים ביחס לרכישת הרשת,
לרבות נוסח הסכם וטופס הצעה למציע,
ניתן יהיה לקבל לאחר חתימה על כתב ויתור על טענות כלפי בעלי התפקיד.
5. הצעות שלא יוגשו על מסמכי ההצעה,
לא תתקבלנה. רכישת פעילות החברה
והמלאי כפופה להוראות כל דין ולאישורו של בית המשפט המחוזי בירושלים
בתיק חדל"ת 59324-05-22.
6. את ההצעות יש להגיש במשרדי בעלי התפקיד,
בשעות העבודה המקובלות, עד ליום 11/8/2022 בשעה 16:00
על גבי המעטפה יש לציין "חב' א.א סקפלא אחזקות בע"מ".
ההצעה תהיה בכתב ונקובה בסכום בשקלים חדשים
ובתוספת מע"מ כחוק.
7. להצעה יצורף שיק בנקאי הערוך לפקודת עו"ד ארז חבר,
בשיעור של 10% מסכום ההצעה.
8. הזכויות הנמכרות ימכרו במצבן AS IS
ואין בעלי התפקיד ו/או מי מטעמם נוטלים על עצמם
כל אחריות ביחס לזכויות תיאורן או מצבן,
כשהאחריות לבדיקת כל פרט מהותי, משפטי, פיזי,
כספי ואחר הנוגע להם, מוטלת על המציע בלבד.
9. מציע שלא יצרף שיק בנקאי כאמור לעיל, הצעתו לא תידון.
10. השיק הבנקאי יוחזר למציע ככל שלא יזכה בהצעתו
או אם תבוטל ההזמנה להציע הצעות.
11. אם לא יעמוד המציע שזכה בהצעתו, יחולטו השיק הבנקאי,
כפיצוי קבוע ומוסכם מראש וללא כל צורך בהוכחת נזק
ומבלי לפגוע בזכות ו/או בסעד אחר.
12. מובהר כי על הזמנה זו, כמו גם על הצעות המציעים,
לא חלים דיני המכרזים וכי בעלי התפקיד
וב"כ אינם מחויבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,
ושמורה להם הזכות לנהל משא ומתן עם כל אחד מהמציעים
או עם חלקם ו/או לערוך התמחרות בין המציעים
או חלקם וכן שמורה להם הזכות לבטל הזמנה זו
ו/או לפרסם הזמנה נוספת ו/או חלופית.
13. ההזמנה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד,
אך היא מופנית לכל מציע, מציעה ו/או מציעים אפשריים.
14. מענה והבהרות יינתנו באמצעות דרכי התקשורת המפורטים לעיל.
15. לא ישולמו דמי תיווך בדרך כלשהיא.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- עו"ד צבי ברימט - נאמן
מרח' הרב קוק 8 ירושלים
טל: 02-6259234
- עו"ד ארז חבר 
רח' ראול ולנברג 18 בית APM, בניין D, קומה 7, תל אביב,  
טל': 03-5689020
מייל erezh@apm.law

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד ארז חבר מעמית, פולק, מטלון ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5689020

רשת חנויות בתחום הצילום וההדפסה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס רשת חנויות בתחום הצילום וההדפסה
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 11.8.22, 16:00
הערות לרשת סניפים פעילים הפרוסים
בארבעה קניונים גדולים ברחבי ישראל:
קניון עזריאלי מודיעין
קניון עזריאלי ירושלים (מלחה)
קניון הדר בירושלים
וקניון מבשרת ציון
לרשת מחסן המצוי בקניון מודיעין

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא