התמחרות אינטרנטית - דירה בלוד מבא כח הבעלים
30.6.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' אילת 15, לוד

1. הדירה נמכרת במצבה הנוכחי (AS-IS) פיזית, תכנונית, ומשפטית.

2. הבעלות בדירה תועבר אל הרוכש כשהדירה נקייה מכל חוב ו/או עיקול ו/או שעבוד, על המציע ובאחריותו לבדוק ולבחון טיב הדירה והזכויות הרשומות בגינה

וכל הכרוך בכך. המציע ייראה כמי שבדק את הדירה ואת כל הנתונים לעיל.

3. הצעות יש להגיש עד ליום 29/06/2020 בשעה 14:00 למשרד הח"מ, רח' אילת 15 בלוד, מינימום להצעות 900,000 ש"ח.

על גבי טופס הצעה אותו ניתן לקבל במשרד הח"מ ו/או באמצעות אתר בידספיריט. (לינק להורדה)

4. על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית בשיעור 10% מגובה ההצעה, לפקודת הח"מ.

5. ביקורים בדירה יערכו בתיאום עם עוה"ד נאור גלברג ממשרד הח"מ.

6. ההמחאה הבנקאית תוחזר בתום הליך המכירה למציע שהצעתו לא תתקבל או אם תבוטל ההזמנה להציע הצעות.

מאידך, ההמחאה תחולט כפיצוי מוסכם מראש בכל מקרה שבו יחזור המציע מהצעתו, החל מהיום בו הגיש המציע את הצעתו,

וכל עוד לא הושלם הליך המכירה, או במידה שהצעתו התקבלה והמציע חזר בו מהצעתו.  

7. המציע שיזכה יחויב לחתום על חוזה המכר בנוסח המצוי במשרד הח"מ, ללא הסתייגויות מנוסחו,

לא יאוחר מ-7 ימים מן המועד בו הודע למציע כי הצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה.

8. אין לראות בהזמנה זו משום מכרז, היא אינה מהווה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.

באי כוח המוכרים שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב עם כל מציע בנפרד ו/או לשנות את תנאי ההתקשרות תוך כדי המשא ומתן,

מבלי להודיע ליתר המציעים ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לוותר על התמחרות הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט ללא הגבלה.

מובהר כי אין הח"מ מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל,

והוא שומר לעצמו כאמור הזכות לערוך התמחרות בין המציעים, כולם או מקצתם,

ולהאריך מפעם לפעם את המועד להגשת הצעות.

9. לא ישולמו דמי תיווך ו/או עמלה כלשהי על ידי הח"מ ו/או הבעלים.

לקבלת טופס הצעה ולקבלת פרטים נוספים אודות ההתמחרות המקוונת אשר תערך בתאריך 16/06/2020 בשעה 11:00,

ניתן לפנות לעוה"ד נאור גלברג ממשרד הח"מ, בימים א-ה, בין השעות 17:00-09:00, בטלפון 08-9257515 ובדוא"ל naor@gtlaw.co.il

גבריאל תבור – משרד עורכי דין

רח' אילת 15, לוד

טלפון: 08-9257515, פקס: 08-9200341


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל נאור גלברג, עו"ד מגבריאל תבור | בטלפון 08-9257515

דירה, 3 חדרים, לוד, רחוב צהל 6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב לוד
כתובת רחוב צהל 6
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 29.6.20, 14:00
גוש 3962
חלקה 133
תת חלקה 2
חדרים 3
קומה 1 מתוך 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא