התמחרות אינטרנטית - נכס מקרקעין תפוס מכונס נכסים
יום שלישי, 16.6.20, 10:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס מקרקעין בחלקה 95 תת חלקה 1 בגוש 6001 ברח'

העליה השניה 4 באזור, כתפוס (להלן: "הנכס").

2..ניתן לקבל את מסמכי ההצעה במשרד עו"ד אריה חגי, רח' אריאל שרון 4 , מגדל השחר, קומה

14 , גבעתיים, החל מיום 19/05/20 בשעות העבודה המקובלות. או להוריד מכאן

4 .הצעות יוגשו במשרד עו"ד אריה חגי במעטפה במסירה ידנית. יש לצרף להצעה המחאה בנקאית

לפקודת עו"ד אריה חגי ועו"ד אסף איל בשיעור %10 מסכום ההצעה. מציע אשר יחזור בו

מהצעתו לאחר שיוכרז כזוכה, תחולט המחאתו.

5 .המכירה תערך על פי הוראות בית המשפט. אין הח"מ אחראים לטיב הנכס, תאורו ותכונותיו

והוא יימכר במצבו כפי שהינו (IS AS.)

6 .מציע אשר הצעתו תובא לאישור בית המשפט, יחתום על נוסח הסכם המכר שצורף למסמכי

המכר, כתנאי להגשת הצעתו לאישור.

7 .אין לראות הזמנה זו בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה. אין הח"מ מתחייבים לקבל

הצעה כלשהי, והם רשאים שלא למכור את הנכס כלל, או לנהל משא ומתן עם המציעים או

חלקם, הכל על-פי שיקול דעת הח"מ והוראות בית המשפט.

8 .ביקור בנכס יערך ביום 08/06/20 בשעה 12:00, המבקש להשתתף בביקור יעביר בקשתו ופרטיו

בפקס למספר 03-6244407 .על המבקש לוודא טלפונית את דבר קבלת הפקס ואת רישומו

ברשימת המשתתפים בביקור, ואת קיום הביקור 24 שעות טרם המועד שנקבע.

9. הצעות יוגשו עד ליום 15/06/20 בשעה 14:00.

10 .ההתמחרות תיערך באופן ממוחשב ביום 16/06/20 בשעה 13:00, על המשתתפים בהתמחרות

לציין בהצעתם מס' טלפון נייד וכתובת מייל לשם חיבורם למערכת ההתמחרות הממוחשבת.


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל קרין זאבי, עו"ד מאריה חגי עורכי דין בטלפון 03-6244406

זכויות בנכס מקרקעין תפוס, מ.מ אזור, רחוב העליה השניה 4

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס מקרקעין תפוס
ישוב מ.מ אזור
כתובת רחוב העליה השניה 4
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 15.6.20, 14:00
גוש 6001
חלקה 95
תת חלקה 1
מסמכים:
auction_doc_מסמכי ההצעה לציעים

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא