התמחרות אינטרנטית - נכס מקרקעין מכונס נכסים
26.8.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס מקרקעין בחלקה 95 תת חלקה 1 בגוש 6001 ברח'

העליה השניה 4 באזור, כפנוי (להלן: "הנכס").

2..ניתן לקבל את מסמכי ההצעה במשרד עו"ד אריה חגי, רח' אריאל שרון 4 , מגדל השחר, קומה

14 , גבעתיים, החל מיום 19/05/20 בשעות העבודה המקובלות. או להוריד מכאן

4 .הצעות יוגשו במשרד עו"ד אריה חגי במעטפה במסירה ידנית.עד ליום 25/08 בשעה 14:00, יש לצרף להצעה המחאה בנקאית

לפקודת עו"ד אריה חגי ועו"ד אסף איל בשיעור %10 מסכום ההצעה. מציע אשר יחזור בו

מהצעתו לאחר שיוכרז כזוכה, תחולט המחאתו.

5 .המכירה תערך על פי הוראות בית המשפט. אין הח"מ אחראים לטיב הנכס, תאורו ותכונותיו

והוא יימכר במצבו כפי שהינו (IS AS.)

6 .מציע אשר הצעתו תובא לאישור בית המשפט, יחתום על נוסח הסכם המכר שצורף למסמכי

המכר, כתנאי להגשת הצעתו לאישור.

7 .אין לראות הזמנה זו בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה. אין הח"מ מתחייבים לקבל

הצעה כלשהי, והם רשאים שלא למכור את הנכס כלל, או לנהל משא ומתן עם המציעים או

חלקם, הכל על-פי שיקול דעת הח"מ והוראות בית המשפט.

9. סיור ייערך ביום 17/8/20 בשעה 12:00. המפגש: בקרבת הנכס.

10. ההתמחרות תיערך באופן ממוחשב ביום 26/8/20 בשעה 12:00 באתר בידספיריט לאחר הרשמה מראש.


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל קרין זאבי, עו"ד מאריה חגי עורכי דין בטלפון 03-6244406

זכויות בנכס מקרקעין, מ.מ אזור, רחוב העליה השניה 4

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס זכויות בנכס מקרקעין
ישוב מ.מ אזור
כתובת רחוב העליה השניה 4
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 25.8.20, 14:00
גוש 6001
חלקה 95
תת חלקה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא