התמחרות אינטרנטית - נכס מקרקעין מכונס נכסים
יום רביעי, 5.8.20, 11:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 גיבורי ישראל 17, נתניה, 4250212 ישראל

1. הח"מ בתפקידו ככונס נכסים מזמין בזה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס ברחוב הספורט בחיפה הידוע כגוש 10808 חלקה 1 בשלמות,

בשטח של 1,477 מ"ר עליו בנוי מבנה ששימש בעבר כקולנוע שביט בשטח בנוי עפ"י התכנית המצורפת להיתר הבניה מתאריך 16/12/95

– כ- 1,350 מ"ר.(שיקרא להלן:"הנכס").  

2. הצעות לרכישת הנכס, יש להמציא לח"מ, בצירוף שיק בנקאי לפקודת הח"מ, בסך של % 10 מהמחיר המוצע בשקלים חדשים כולל מע"מ,
    עד ליום 10/6/20 שעה 14:00. 
4. הפקדון יחולט במקרה שהמציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו. 
5. על המציע מוטלת החובה לבדוק על אחריותו/ה את מצבו הפיזי והתכנוני-של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו ואת מצב רישום הזכויות לגביו,
בכל רשות ממלכתית, עירונית ואחרת. 
6. הנכס יימכר כמות שהוא (AS IS) ואין הח"מ אחראי למצבו. לא ישולמו דמי תיווך. 
7. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהיא, ויהא רשאי לנהל מו"מ עם המציעים
או עם חלק מהם ו/או התמחרות לפי שיקול דעתו, כמו כן רשאי לשנות את תנאי הסכם המכר לפני ו/או אחרי זכיית המציע
והכל לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי. כן הח"מ רשאי לדחות ו/או להאריך את מועד קבלת
ההצעות ו/או לפרסם שוב הזמנות לקבלת הצעות לרכישה .  
9. המכירה כפופה לאישור כב' רשם ההוצאה לפועל בנתניה.
10. המציע שהצעתו התקבלה יידרש לחתום על הסכם רכישה כתנאי לאישור הצעתו ונוסח ההסכם מצוי במשרדו של כונס הנכסים. 
11. פרטי הנכסים לרבות חוות דעת שמאי יפורסמו באתר משרד כונס הנכסים בכתובת  
 WWW.CF-LAW.CO.IL
לפרטים נוספים ניתן לפנות לעורכת הדין עליזה אוזן, ממשרד הכונס.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עליזה אוזן מחן, פישר בטלפון 09-8890666

זכויות בנכס עליו בנוי מבנה ששימש בעבר כקולנוע שביט, חיפה, רח' הספורט

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס עליו בנוי מבנה ששימש בעבר כקולנוע שביט
ישוב חיפה
כתובת רח' הספורט
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 10.6.20, 14:00
גוש 10808
חלקה 1
גודל 1,477 מ"ר
הערות הח"מ בתפקידו ככונס נכסים מזמין בזה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס ברחוב הספורט בחיפה הידוע כגוש 10808 חלקה 1 בשלמות, בשטח של 1,477 מ"ר עליו בנוי מבנה ששימש בעבר כקולנוע שביט בשטח בנוי עפ"י התכנית המצורפת להיתר הבניה מתאריך 16/12/95 – כ- 1,350 מ"ר. (שיקרא להלן:"הנכס").
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא