16.6.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 רח' יד חרוצים 19 , בית גודר , א.תעשייה פולג , ת.ד 699 נתניה
הזמנה להציע הצעות לרכישת תיקי הוצאה לפועל 
הח"מ, בתפקידם כנאמנים לביצוע הסדר הנושים החברה החייבת – ספיץ' מדולס אחזקות בע"מ (בכינוס) ח.צ. 520041948 (להלן: "החברה");
על פי מינוי מיום 23/07/17, מזמינכם להציע הצעות לרכישת מלוא הזכויות ב 26 תיקי הוצאה לפועל בהם החברה משמשת כזוכה (להלן; "תיקי ההוצאה לפועל").
סה"כ יתרת חוב משוערכת כיום על פי ספרי ההוצל"פ: 1,521,509 ₪.
את רשימת התיקים הספציפיים ניתן לקבל במשרדו של עו"ד אופיר פדר בכתובת ובפרטים הרשומים מטה. או להורידה מכאן

ניתן להירשם להתמחרות ולהגיש הצעות עד ליום 15/06/2020 בשעה 12:00 באתר https://houses.bidspirit.com/federlawnadlan   
טופס הצעה להורדה

התמחרות אינטרנטית תיערך ביום 16/06/2020 החל משעה 14:00.    
1. ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות טלפון נייד/ מחשב אישי.
2. מציע אשר יזכה בהתמחרות ולא יבצע ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד הח"מ תוך 48 שעות – יחויב בסך של 10% מגובה סכום הזכייה.
3. תיקי ההוצאה לפועל ימכרו במצבם המשפטי הקיים (IS – AS) והאחריות לבדיקת מצבם מוטלת על המציעים בלבד.
אין הח"מ אחראים או מודע לסיכויי הגבייה ו/או למצב המשפטי ו/או לסיכון המשפטי ו/או לגבייה עצמה ו/או לכל דבר שיקרה בתיק מיום מכירתו.
4. המציע מודע ומבין, כי מיום רכישת התיק, קרי מיום אישור החוזה אשר ייחתם על ידי בית המשפט, יש לראותו כ"זוכה" בתיק לכל דבר ועניין,
ואין הוא או מי מטעמו יכול לפנות לח"מ בכל טרוניה או תובענה בנידון.
5. מציע יכול לקנות אך ורק את כל התיקים כמקשה אחת.
7. אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והם יהיו רשאים לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם,
אף לאחר ההתמחרות ו/או לאחר חתימת הסכם המכר, להאריך את המועד להגשת הצעות, להאריך את זמן ההתמחרות והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
8. מכירת תיקי ההוצאה לפועל מותנית באישור אישור בית המשפט המחוזי מרכז בתיק פר"ק 14572-06-16.
9. יובהר, כי כל תקבול, אשר ייגבה בתיקים עד ליום אישור המכר על ידי בית המשפט המחוזי יוקנה לקופת הפירוק ולא יהווה חלק מהממכר.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עו"ד שינט לרנר בכת' מייל lerner@federlaw.co.il

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к שינט לרנר, עו"ד из משרד עורכי דין פדר Адвокатское бюро по 077-7373737

תיקי הוצאה לפועל

Продан: 

Тип имущества תיקי הוצאה לפועל
последний день для размещения ставки Понедельник, 15.6.20, 12:00

теги: