התמחרות אינטרנטית - בית צמוד קרקע בבנימינה מכונס נכסים
15.6.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' הרברט סמואל 44 חדרה

1. הח"מ, עו"ד משה ביטון, בתפקידו ככונס הנכסים לפי מינוי בית משפט לענייני משפחה בחדרה (בתיק תמ"ש 53625-04-18) (להלן "בית המשפט"), מזמין בזה את הציבור להציע הצעות לרכישת זכויות חכירה מהוונת של נכס מקרקעין המהווה חלק מחלקה 54 בגוש 10151 עליו בנוי בית מגורים צמוד קרקע המהווה יחידה בבית דו משפחתי הנמצא ברחוב החבצלת 8 בבנימינה (להלן "הנכס").

2. הנכס יימכר כמות שהוא (AS-IS) ועל המציע לברר באופן אישי ועצמאי וכן באמצעות מומחים ובעלי מקצוע מטעמו את כל הנתונים לגבי מצבו הפיזי, המשפטי, התכנוני ובכל היבט שהוא. הח"מ וכל הפועל בשמו ו/או מטעמו לא יהיו אחראיים לאיזשהו מצג ביחס לנכס.

3. על מכירת הנכס לא יחולו דיני המכרזים, והח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת והוא שומר על זכותו לנהל מו"מ עם המציעים כולם ביחד ו/או עם כל אחד לחוד ו/או עם כל גורם אחר ו/או לבקש הצעות נוספות ו/או לקיים התמחרות ו/או לא לבחור בכל הצעה ו/או לפרסם פנייה חוזרת לקבלת הצעות. 

הח"מ יהיה רשאי לנקוט בכל הליך אחר שימצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידו.

4. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בחדרה והוראותיו.

5. הח"מ לא ישלם דמי תיווך.

משה ביטון, עו"ד ונוטריון–כונס נכסים חדרה, רח' הרברט סמואל 44 ת.ד. 332 מיקוד 38102

טל: 6337742 - 04 פקס: 6337453 - 04 

 moshe@rodinlaw.co.il :www.rodinlaw.co.il


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל משה ביטון, עו"ד ונוטריון מרודין | ונוטריון בטלפון 046337742

בית צמוד קרקע, בינימינה, החבצלת 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס בית צמוד קרקע
ישוב בינימינה
כתובת החבצלת 8
גוש 10151
חלקה 54

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא