בית מגורים בלוחמי הגטאות מכונס נכסים
6.7.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' חניתה 1 קרית ביאליק – 2702101

-הצעות לרכישה תוגשנה בכתב ותכלולנה את שם המציע, תעודת זהות, כתובת,

הסכם המוצע והעתק חוזה הרכישה חתום בראשי תיבות למשרד הח"מ

עד ליום 06/07/2020 בשעה 12:00
- בצרוף המחאה בנקאית ערוכה לפקודת הח"מ אייל רוזנר עו"ד,
בגובה 10% מסכום ההצעה.
- ניתן יהיה לראות את הנכס בימים:
23/06/20 ו 30/06/20 בין השעות 18:00- 19:00 בלבד 
- המציע שיזכה יחוייב לחתום על הסכם ככתבו וכלשונו ללא הסתייגות  
- את ההסכם ניתן לקבל טרם הגשת ההצעה במייל חוזר,
בהתאם לפניה במייל למשרד הח"מ
בכתובת המייל: er-adv@015.net.il
- לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הח"מ בימים א' - ה' בין השעות 14:00- 16:00  
 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אייל רוזנר, עו"ד מרוזנר – ונוטריון בטלפון 04-8405060

צמוד קרקע דו משפחתי, לוחמי הגטאות

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס צמוד קרקע דו משפחתי
ישוב לוחמי הגטאות
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 6.7.20, 12:00
גוש 19960
חלקה חלק מחלקה 4
מגרש 189 לפי התוכנית 17045/ג או 804B

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא