התמחרות אינטרנטית - נכס בתל אביבי מבא כח
2.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' סוקולוב 40, רמת השרון 47235

מוזמנות בזה הצעות לרכישת מלוא הזכויות במבנה תעשייתי הבנוי על מגרש בשטח רשום של 534 מ"ר,

הממוקם בדרך קיבוץ גלויות 25 , ת"א, עם זכויות בניה נוספות , בהתאם לתכנית 2681 לתכליות: תעשייה, מלאכה, תעשייה עתירת ידע,

אולמות בידור ושמחות, ומתקני ספורט ובריאות, ובקומת הקרקע בנוסף לעיל יותרו גם אולמות תצוגה, מסחר, משרדים, שירותים אישיים ובתי אוכל,

נכס הידוע כחלקה 30 בגוש: 7052( להלן: "הממכר"), כמפורט להלן:

1 .הממכר יימכר חופשי מכל חוב, עיקול, שעבוד או זכות צד ג' כלשהי. על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, את הממכר, לרבות את מצבו הפיזי, המשפטי, התכנוני והרישומי. למניעת ספקות, בעל הממכר ו/או הח"מ אינם אחראים לתיאור הממכר ו/או לתיאור מצב הזכויות בו ו/או לתיאור מצבו התכנוני.

2 .כל המעוניין בכך, מוזמן להגיש לח"מ, במשרדו, עד ליום 31/08/20 בשעה 16:00 , הצעה בכתב, נקובה בש"ח, לרכישת הממכר, על גבי נוסח הצעה,

שיימסר למציע ע"י הח"מ, בליווי שיק בנקאי או ערבות בנקאית בלתי מותנית, בגובה 2% מהצעתו, בתוקף 60 יום לאחר מועד הגשת ההצעה, ערוכה לפקודת הח"מ בלבד. 

הח"מ יהיה רשאי לחלט את השיק או הערבות הבנקאית ולהעביר את כל הכספים לבעל הממכר, היה והמציע יחזור בו מהצעתו, אם וככל שהצעתו תתקבל ע"י בעל הממכר.

3 .מובהר, כי אין בהזמנה זו משום מכרז, ואין המכירה של הממכר כפופה לדיני הממכר.

4.אין הח"מ מתחייב לקבל הצעה כלשהי. הח"מ, כב"כ בעל הזכויות בממכר, יהיה רשאי, בכל עת, לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים ו/או לערוך

התמחרות ו/או להקדים או להאריך את המועד להגשת הצעות ו/או למכור, בכל עת שהיא, גם לאחר ההתמחרות, אם תהיה, לבטל את הליך עת, להציע הצעות

גם לפני תום המועד להגשת הצעות, את הממכר, לכל מי שימצא לנכון. בנוסף, הח"מ יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

בכל מקרה כאמור לא תהא למציע ו/או לצד ג' כלשהו, טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי בעל הממכר ו/או הח"מ. 

5 .לתיאום ביקור בממכר ולכל מידע נוסף, ניתן לפנות לעו"ד עודד גאון, בטל. 5405214 03 או במייל: gaonoded@gmail.com

ב"כ הבעלים עודד גאון, עו"ד

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד עודד גאון מעודד גאון, עו"ד ונוטריון בטלפון 03-5405214

מבנה תעשייה חד קומתי (קרקע+מבנה ותיק), תל אביב, דרך קיבוץ גלויות 25

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס מבנה תעשייה חד קומתי (קרקע+מבנה ותיק)
ישוב תל אביב
כתובת דרך קיבוץ גלויות 25
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 31.8.20, 16:00
גוש 7052
חלקה 30
גודל 534 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא