תאריך אחרון להציע הצעות - דירה תפוסה בחולון מכונס נכסים
22.7.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך מנחם בגין 65, תל אביב

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות הבעלות בדירת מגורים תפוסה בת 5 חדרים בקומה 1, ברחוב דוד צדוק 37-39 חולון, הידועה כגוש 7183 חלקה 43 תת חלקה 1 (להלן: "הנכס") במסגרת תיק הוצל"פ 509626-12-17. 

2. הנכס ימכר כתפוס, במצבו כמות שהוא "As Is", ועל המציע לבדוק בעצמו על חשבונו ואחריותו את מצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני, וכן את מצבו מכל בחינה אחרת,

כאשר יודגש, כי לכונס הנכסים, לא תהא כל אחריות מכל סוג שהוא בגין כך.

3. מחיר המינימום הינו 800,000 ₪. הצעות מתחת למחיר זה לא תתקבלנה.

4. טופס הצעה לרכישת הנכס ונוסח הסכם מכר (להלן: "הסכם המכר"), עליו יידרש המציע לחתום, ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לדוא"ל sec@praklit.info

או להוריד מכאן: טופס הצעה, הסכם מכר

5. הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.

6. את ההצעות יש להגיש במשרד כונס הנכסים, בכתובת המצוינת מטה עד ליום 22/07/2020 בשעה 12:00 ע"ג טופס הצעת רכישה

ובצירוף הסכם המכר כשהם חתומים על ידי המציע.

7. יש לצרף להצעה שיק בנקאי לפקודת עו"ד משה שרגא-כונס נכסים בשיעור של 10% מגובה ההצעה.

השיק הבנקאי יחולט כפיצוי מוסכם במקרה שהמציע, שהצעתו נתקבלה, לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או יחזור בו מהצעתו.

8. המכירה כפופה לאישור כבוד רשם ההוצאה לפועל בתל אביב ומותנית בקבלת אישור זה. עד לקבלת אישור כזה לא יחייב הסכם המכר, ככל שיחתם, את הח"מ.

9. לא ישולמו דמי תיווך בדרך כלשהיא.

10. ההזמנה והמכירה אינן כפופות לדיני מכרזים. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות להאריך את המועדים, ו/או לנהל, בכל עת, משא ומתן עם מימהמציעים ו/או עם צדדי ג' שלא הציעו הצעות ו/או הציעו הצעות לאחר המועד הנ"ל ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לבקש הצעות נוספות, והינו רשאיבכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, למכור את הנכס שלא באמצעות "ההזמנה להציע הצעות" כאמור לעיל ו/או שלא למכור את הנכס כלל.

11. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה.

משה שרגא, עו"ד- כונס נכסים

דרך מנחם בגין 65, תל אביב | טל: 077-5412650, פקס: 077-5558150


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל משה שרגא, עו"ד משמרוני קנר שרגא ושות', בטלפון 077-5412650

דירה תפוסה, 5 חדרים, חולון, ברחוב דוד צדוק 37-39

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה תפוסה
ישוב חולון
כתובת ברחוב דוד צדוק 37-39
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 22.7.20, 12:00
גוש 7183
חלקה 43
תת חלקה 1
חדרים 5
קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא