תאריך אחרון להציע הצעות - נכס מקרקעין בירושלים מבא כח
2.8.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 ירושלים - הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 1 | תל אביב - מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98

1. הזמנה לבציע הצעות לרכישת הזכויות בנכס מקרקעין שפרטיו: 10 תתי חלקות (מתוך 11) בבניין הרשום בפנקס הבתים המשותפים ואשר מצוי בחלקה 1 בגוש 30091, ברחוב יוסף קארו 34 (פינת רחוב יואל), בשכונת בית ישראל בירושלים.על הנכס חלה בין היתר תכנית מתאר מקומית 101-0374967 הקובעת זכויות בנייה למגורים עם הוראות שימור למבנה קיים בחלקה.תתי החלקות הכלולות בנכס הנמכר הן: 7-1: 11-9 (סה"כ 10 תתי חלקות). תת חלקה 8 אינה כלולה בנכס הנמכר.

2. הצעה יש להגיש על גביי "טופס הצעה" אותו ניתן לקבל, בצירוף קובץ מסמכים רלוונטיים, באמצעות פנייה לדוא"ל: karo34@agmon-law.co.il 

3. כל הצעה לרכישת הנכס תהיה נקובה בשקלים חדשים. לסכום ההצעה יתווסף מע"מ, ככל שיחול.ההצעה תהיה בלתי חוזרת ותחייב את המציע כל עוד לא הודיע לו ב"כ המוכר על דחיית הצעתו.הצעת המציע תכיל את כל מסמכי ההצעה, לרבות הסכם המכר, ללא שינויים או מחיקות, כשהם מלאים וחתומים כנדרש, תפרט את שמו, מענו ומספר זהותו או מספר ההתאגדות שלו אם המציע הוא תאגיד.ההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה לעו"ד אבי שפרמן, משרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'. הגן הטכנולוגי מלחה ירושלים, בניין 1, כניסה ג', קומה 4, ת"ד 4675, מיקוד 9104601 עד לא יאוחר מיום 02/08 בשעה 12:00, במסירה אישית. 

4. לכל הצעה יש לצרף שיק ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית שתוקפה יהי 6 חודשים מיום הגשת ההצעה.סכום הערבות הבנקאית יהיה בסך 

של 10% מסכום ההצעה כולל מע"מ ככל שיחול. 

5.לפרטים נוספים ניתן לפנות לב"כ המוכר בדוא"ל: karo34@agmon-law.co.il

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל חמי בן ברוך, עו"ד ממשרד אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות' בטלפון 02-5607607(ירושלים)

זכויות בנכס מקרקעין (10 תתי חלקות מתןך 11), ירושלים, רחוב יוסף קארו 34 (פינת רחוב יואל)

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס זכויות בנכס מקרקעין (10 תתי חלקות מתןך 11)
ישוב ירושלים
שכונה שכונת בית ישראל
כתובת רחוב יוסף קארו 34 (פינת רחוב יואל)
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 2.8.20, 12:00
גוש 30091
חלקה 1
תת חלקה 1-7, 9-11 (תת חלקה 8 לא כלולה)

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא