התמחרות אינטרנטית - דירה בגבעתיים מכונס כנסים
4.8.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' בזל 52 תל אביב 62744

1 .מציע שהגיש הצעתו, לא יוכל לחזור בו. מציע שהגיש הצעתו וחזר בו, יחולט סכום ההמחאה הבנקאית שצירף להצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש.

למציעים שהצעתם לא תתקבל יוחזר סכום ההמחאה הבנקאית. 

2.הנכס ימכר במצבו הנוכחי (IS AS .(על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי ומצבו התכנוני והמשפטי.

הח"מ לא תהא אחראית לכל פגם או אי התאמה שיתגלו, אם יתגלו בנכס.

3 .המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים 

השונים ביחד ו/או כל מציע בנפרד, לערוך תחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא. כן רשאית הח"מ לדחות ו/או להאריך את מועד קבלת 

ההצעות לרכישה ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור המכר,

הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. 

4 .המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב. 

 

 תמי מייזליק, עו"ד כונסת נכסים |  משה פת, משרד עורכי דין ונוטריונים

http://patt-law.co.il/

טל': 03-7910910 פקס: 03-7910911 רח' בזל 52 , תל-אביב 62744

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל תמי מייזליק, עו"ד ונוטריון ממשה פת - ונוטריונים בטלפון 03-7910910

דירה, 5 חדרים, גבעתיים, רחוב אחדות העבודה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב גבעתיים
כתובת רחוב אחדות העבודה
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 21.7.20, 12:00
גוש 6167
חלקה חלק מחלקה 635
חדרים 5
קומה 6
חניה יש
מחסן יש
הערות דירה בת 5 חדרים בצירוף 2 חניות ומחסן הנמצאת בקומה 6 של הבניין.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא