תאריך אחרון להציע הצעות - בית מגורים בקריית אונו מכונס נכסים
21.7.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' בזל 52 תל אביב 62744

1 .מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס כדלקמן: בית צמוד קרקע ברחוב ז'בוטינסקי 11, קריית אונו, בידוע כחלקה 138/1 בגוש 6494.

2 .הצעות לרכישת הזכויות בנכס תוגשנה בכתב במשרד הח"מ עד ליום 21/07 בשעה 12:00 על גבי טופס הצעה,

אותו ניתן להוריד מאתר המשרד, עפ"י הכתובת המצוינת מטה, וזאת יחד עם נוסח הסכם מכר ושמאות.

3 .כל הצעה שתוגש, תפרט את שמו המלא של המציע, מס' ת.ז. ומענו, וכן את הסכום המוצע, בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה,

לפקודת עו"ד תמי מייזליק. הצעה שלא תצורף אליה המחאה בנקאית כנדרש, תוחזר למציע מבלי שתידון.  

4 .מציע שהגיש הצעתו, לא יוכל לחזור בו. מציע שהגיש הצעתו וחזר בו, יחולט סכום ההמחאה הבנקאית שצירף להצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש.

למציעים שהצעתם לא תתקבל יוחזר סכום ההמחאה הבנקאית.

5 .הנכס ימכר במצבו הנוכחי (IS AS .(על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי ומצבו התכנוני והמשפטי.

הח"מ לא תהא אחראית לכל פגם או אי התאמה שיתגלו, אם יתגלו בנכס.

6 .המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים

השונים ביחד ו/או כל מציע בנפרד, לערוך תחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא. כן רשאית הח"מ לדחות ו/או להאריך את מועד קבלת

ההצעות לרכישה ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור המכר,

הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

7 .ביקורים בנכס יתקיימו רק לאחר תיאום מוקדם מול משרדה של כונסת הנכסים

  בתאריכים 07/07/20 בין השעות: 11:00-12:00 ו- 13/07/20 בין השעות 16:00-17:00

 8 .המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב.

 תמי מייזליק, עו"ד כונסת נכסים | משה פת, משרד עורכי דין ונוטריונים

http://patt-law.co.il/

טל': 03-7910910 פקס: 03-7910911 רח' בזל 52 , תל-אביב 62744

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל תמי מייזליק, עו"ד ונוטריון ממשה פת - ונוטריונים בטלפון 03-7910910

בית צמוד קרקע, קרית אונו, רחוב ז'בוטינסקי 11

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בית צמוד קרקע
ישוב קרית אונו
כתובת רחוב ז'בוטינסקי 11
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 21.7.20, 12:00
גוש 6494
חלקה 138
תת חלקה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא