התמחרות אינטרנטית - מגרש 45/3 ביעוד לבניה ביבניאל מכונסת נכסים
27.7.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 שד' הגעתון 26, נהריה 22401

בתוקף תפקידי ככונסת נכסים מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות במקרקעין הידועים כגוש 17357 חלקה 45 (בחלק), המהווה מגרש ביעוד לבניה,

המסומן במס' א/45/3, בשטח של כ- 405 מ"ר,  על פי הסכם שיתוף מיום 29.12.2015, לרבות כל הבנוי,

הנטוע והמחובר אליהם חיבור של קבע, ממזרח לרח' הנדיב ביבניאל (להלן: "הנכס").

הצעות לרכישת הנכס, נקובות בשקלים, יש להגיש בכתב על גבי טופס הצעה זאת עד לא יאוחר מיום 23.7.2020 בשעה 11:00

למשרד הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בתוקף ל- 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות לפקודת הח"מ, בסך 10% מסכום ההצעה.

הערבות תחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או לא יבצעה על אף שיוכרז זוכה.

למען הסר ספק יודגש כי הערבות מהווה פיצוי מוסכם ללא כל צורך בהוכחת נזק.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו – 04-9926856 לעו"ד מורן סלמן שלוחה 123

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מורן סלמן, עו"ד מעדינה וויל | ונוטריון בטלפון 04-9926856

שני מגרשים ביעוד לבניה, ביבניאל

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס שני מגרשים ביעוד לבניה
ישוב ביבניאל
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 23.7.20, 11:00
גוש 17357
חלקה 45
תת חלקה
גודל 405 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא