נכס/ים מקרקעין בתל אביב מבא כח
19.8.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך בגין 144 | תל אביב 6492102 | מגדל מידטאון | קומה 36

- הצעה לרכישת הנכס/ים יש להגיש בכתב למשרד הורוביץ, אבן, אוזן ושות', במסירה אישית,

בכתובת דרך מנחם בגין 144, מגדל מידטאון, קומה 36, תל אביב,

בשעות העבודה (09:00 - 18:00),

עד ולא יאוחר מיום 19.8.2020 בשעה 18:00

- כשהיא כוללת את המסמכים הבאים:

א. טופס הצעה בלתי חוזרת מלא והסכם מכר, כשהם חתומים ע"י המציע בכל עמוד לרבות נספחיהם,

בנוסח המופיע באתר משרד עוה"ד:

www.heu-law.com

ב. המחאה בנקאית בתוקף ל 6 חודשים לפחות, לפקודת "הורוביץ, אבן, אוזן - נאמנות גו"ח __/7111/113",

בסכום השווה ל 5% מסכום ההצעה בתוספת מע"מ ככל שחל.

- ניתן לבקר בנכסים בימים ג' 4.8.2020 ו-ד' 5.8.2020 בין השעות 16:00-20:00

בהתאם להוראות התקנות לשעת חירום למניעת הדבקה בנגיף הקורונה,

ועל פי כללי "התו הסגול". ייתכנו שינויים במועדי ביקור בנכסים - יש לעקוב ולהתעדכן באתר משרד עוה"ד.

- היות שהנכסים נרשמו כהקדש ציבורי, תנאי לכניסתו לתוקף של הסכם מכר הינו קבלת אישור רשם ההקדשות

ו/או בית המשפט להסכם ולהתקשרות על פיו.

- הזמנה זו כפופה לטופס ההצעה הבלתי חוזרת להציע הצעות ולתנאי הסכם המכר. לא ישולמו דמי תיווך.

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

- הנכסים יימכרו במצבם הנוכחי כמות שהם "AS IS". על המציע ובאחריותו הבלעדית לבדוק בעצמו את הנכס,

מצבו הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, שטחו, ייעודו, מיקומו, מצב הזכויות בו, אפשרויות ניצולו, וכל היבט אחר הנוגע לרכישה ולנכס/ים.

אין בכל מידע אשר נמסר ו/או יימסר על ידי העמותה ו/או הח"מ ו/או

מי מטעמם כדי להוות מצג כלפי המציעים ו/או מי מהם באשר לנכס/ים

ו/או כדי להטיל על העמותה ו/או הח"מ ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי כלפי המציעים.

- על המציע להתעדכן מעת לעת באתר משרדו של הח"מ כמפורט לעיל לגבי שינויים ועדכונים בהזמנה.

ככל ויפורסם מסמך הבהרות להזמנה, יהפוך זה לחלק מחייב ממסמכי ההזמנה.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל למשרד עורכי דין מהורוביץ, אבן, אוזן ושות' בטלפון 03-7553855

בעלות, תל אביב, יוסף אליהו 4

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בעלות
ישוב תל אביב
כתובת יוסף אליהו 4
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 19.8.20, 18:00
גוש 7111
חלקה 113
תת חלקה 9
גודל 110.85 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא