2.9.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 רחוב ברקוביץ 4, תל אביב

- את ההצעה יש למסור לאחד משני משרדי הח"מ,

לא יאוחר מיום 2/9/2020 בשעה 12:00

- זאת בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית של אחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל,

בתוקף עד ליום 31.12.2020, בשיעור של 10% מגובה ההצעה. 

- ההצעה והסכם המכר יינתנו למציעים בכפוף לתשלום סכום של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ.

- הליך המכירה מבוצע במשותף על ידי שני כונסי הנכסים,

עו"ד עופר שפירא ממשרד שבלת ושות'

ו-עו"ד יוסף מרדכי שטרית ממשרד שטרית-תמיר עו"ד

- לקבלת מסמכי ההצעה ובכל שאלה בנוגע להליך המכירה ניתן לפנות:

לעו"ד יוסף שטרית ממשרד שטרית-תמיר עו"ד

רחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר. 4, בני ברק, טלפון 077-5051708

ולעו"ד מתן וולין ממשרד שבלת ושות'

רחוב ברקוביץ 4 ת"א, טלפון 03-7778333


זכויות בנכס, בת ים


Тип имущества זכויות בנכס
Город בת ים
последний день для размещения ставки Среда, 2.9.20, 12:00
блок 7138
участок 374 (בשלמות)

теги: