התמחרות אינטרנטית - דירה בגבעתיים מכונס נכסים
6.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' בזל 52 תל אביב 62744

1 .מציע שהגיש הצעתו, לא יוכל לחזור בו. מציע שהגיש הצעתו וחזר בו, יחולט סכום ההמחאה הבנקאית שצירף להצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש.

למציעים שהצעתם לא תתקבל יוחזר סכום ההמחאה הבנקאית. 

2 .הנכס ימכר במצבו הנוכחי ( AS IS). על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי ומצבו התכנוני והמשפטי.

הח"מ לא תהא אחראית לכל פגם או אי התאמה שיתגלו, אם יתגלו בנכס.

3 .המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם

המציעים השונים ביחד ו/או כל מציע בנפרד, לערוך תחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא. כן רשאית הח"מ לדחות ו/ או להאריך את

מועד קבלת ההצעות לרכישה ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור המכר, הכל לפי

שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. 

4 .המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל.


תמי מייזליק, עו"ד כונסת נכסים

משה פת, משרד עורכי דין ונוטריונים 

רח' בזל 52 , תל-אביב 62744 

פקס 03-7910911 | טל: 03-7910910

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל תמי מייזליק, עו"ד ונוטריון ממשה פת - משרד עורכי דין ונוטריונים בטלפון 03-7910910

גג \ פנטהאוז, גבעתיים, רחוב ויצמן 56

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס גג \ פנטהאוז
ישוב גבעתיים
כתובת רחוב ויצמן 56
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 26.8.20, 12:00
גוש 6154
חלקה 875
תת חלקה 3
גודל 125.12 מ"ר
הערות הדירה בקומה שניה ושלישית בשטח של 125.12 מ"ר על כל הצמוד אליה לרבות גג.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא