תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בגבעתיים מכונס נכסים
יום רביעי, 26.8.20, 09:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' בזל 52 תל אביב 62744

1 .מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס כדלקמן:

דירה הנמצאת בקומות שנייה ושלישית בשטח 125.12 מ"ר על הצמוד אליה, לרבות גג, בבנין ברח' ויצמן 56 , גבעתיים,

הרשומה בלשכת רישום המקרקעין כחלקה 875/3 בגוש 6154 .

2. הצעות לרכישת הזכויות בנכס, תוגשנה בכתב במשרד הח"מ עד ליום 26/08/20 בשעה 12:00,

על גבי טופס הצעה אותו ניתן להוריד מאתר המשרד או מכאן , עפ"י הכתובת המצוינת מטה, וזאת יחד עם נוסח הסכם מכר ושמאות.

3 .כל הצעה שתוגש, תפרט את שמו המלא של המציע, מס' ת.ז. ומענו, וכן את הסכום המוצע; בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה,

לפקודת עו"ד תמי מייזליק. הצעה שלא תצורף אליה המחאה בנקאית כנדרש, תוחזר למציע מבלי  שתידון.

4 .מציע שהגיש הצעתו, לא יוכל לחזור בו. מציע שהגיש הצעתו וחזר בו, יחולט סכום ההמחאה הבנקאית שצירף להצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש.

למציעים שהצעתם לא תתקבל יוחזר סכום ההמחאה הבנקאית. 

5 .הנכס ימכר במצבו הנוכחי ( AS IS). על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי ומצבו התכנוני והמשפטי.

הח"מ לא תהא אחראית לכל פגם או אי התאמה שיתגלו, אם יתגלו בנכס.

6 .המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם

המציעים השונים ביחד ו/או כל מציע בנפרד, לערוך תחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא. כן רשאית הח"מ לדחות ו/ או להאריך את

מועד קבלת ההצעות לרכישה ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור המכר, הכל לפי

שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. 

7 .לתיאום ביקור בנכס, יש ליצור קשר עם משרדה של הח"מ. 

8 .המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל.


תמי מייזליק, עו"ד כונסת נכסים

משה פת, משרד עורכי דין ונוטריונים 

רח' בזל 52 , תל-אביב 62744 

פקס 03-7910911 | טל: 03-7910910

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל תמי מייזליק, עו"ד ונוטריון ממשה פת - ונוטריונים בטלפון 03-7910910

גג \ פנטהאוז, גבעתיים, רחוב ויצמן 56

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס גג \ פנטהאוז
ישוב גבעתיים
כתובת רחוב ויצמן 56
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 26.8.20, 12:00
גוש 6154
חלקה 875
תת חלקה 3
גודל 125.12 מ"ר
הערות הדירה בקומה שניה ושלישית בשטח של 125.12 מ"ר על כל הצמוד אליה לרבות גג.
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הסכם מכר
מודעה שהתפרסמה
טופס הרשמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא