דירה בנתניה מעיזבון
15.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב לשם 7, פתח תקווה
הציבור מוזמן בזאת להציע הצעות לרכישת זכויות בבית ברחוב וולפסון 16 נתניה,
לתיאום ביקור יש ליצור קשר עם הח"מ.
  1. הנכס יימכר כמות שהוא, ללא מטלטלין, והאחריות לבדיקת מצבם התכנוני, משפטי, ופיסי יהיה על המציע בלבד.
  2. המציע יידרש לחתום על טופס הצעה המוצע במשרדי הח"מ, בו ימלא את פרטי הצעתו ויאשר כי יסכים לחתום על חוזה מכר שדוגמתו תוצע לו.
  3. לכל הצעה יש לצרף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ כאמור בהסכם כפי שיאושר על ידי בית המשפט על ידי בית המשפט לענייני משפחה.
ניתן לקבל פרטים נוספים בפניה לדוא"ל david-p@inter.net.il ואו בפקס לחתום מטה.
הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת והוא שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל הצעות נמוכות,
ואת הזכות לנהל מו"מ ו/או התמחרויות בין המציעים ו/או חלקם ו/או לבקש הצעות נוספות ו/או לבטל את המכרז.
המועד להגשת הצעות לח"מ הינו 15/09/2020. המועד עשוי להשתנות, ו/או להידחות וכן יתכן שיקבע מועדים נוספים
לאחר מכן הכל לפי שיקול דעתו של החתום מטה.
מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו או יסרב לחתום על הסכם המכר - הפקדתו תחולט.
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הח"מ. לא ישולם תיווך.
המכירה כפופה לאישור ביהמ"ש לענייני משפחה.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד דוד פולק מדוד פולק, עורך דין בטלפון 09-7412256

דירה, נתניה, וולפסון 16

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב נתניה
כתובת וולפסון 16
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 15.9.20
גוש חלק מגוש 8284
חלקה 22

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא