התמחרות אינטרנטית - דירת מגורים ברמת גן ממנהל מיוחד
9.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב דרך מנחם בגין 156 (מגדל רסיטל, ק. 25)
1 .מוזמנות בזאת הצעות לרכישת הזכויות בדירת המגורים שברחוב נורדאו 15א' ברמת גן, הידועה כגוש 6127 חלקה 872 תת חלקה 1
הממוקמת בקומה ראשונה מעל קומת עמודים מפולשת (להלן – הנכס/הדירה)
2 .השטח הרשום של הדירה הוא 84 מ"ר (לא כולל שטח מרפסות מקורות) – בבניין בן 4 קומות מגורים ומעלית אחת.
הדירה מושכרת בשכירות לא מוגנת, על פי הסכם שכירות מחודש יוני  2015 אשר תוקפו הוארך מעת לעת,
ותוקפו עד ליום 30/06/22 (שכר דירה ע"ס 5,900 ש"ח).
3 .על המציע ובאחריותו הבלעדית לבדוק באופן אישי ובאמצעות מומחים מטעמו את מלוא הפרטים והנתונים הנוגעים לנכס,
לרבות מצבו הפיזי, התכנוני, רישומי ומשפטי. הנכס יימכר במצבו כפי שהואAS-IS.
הח"מ ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל פגם ו/או אי התאמה שיתגלו בנכס, לרבות חריגות בנייה,
ואינו מקבל על עצמו אחריות לתיאור הנכס ו/או לגבי מצבו ו/או באשר לזכויות בנכס ו/או לגבי מצגים כלשהו שיוצגו לרבות על פי 
השמאות המצורפת לטופס ההצעה. כל מצג כאמור נועד לנוחות בלבד ואין להסתמך עליו.
4 .ביקור בנכס יש לתאם עם משרד הח"מ ׁׁׁ(ניתן ורצוי באמצעות הדוא"לׂ) , ניתן יהיה לראות הדירה במועדים אלה: 
ביום 10 אוגוסט בשעה 16:00-17:30
וביום 12 באוגוסט בשעה 13:00-14:00.
5 .הצעות לרכישת הזכויות בנכס יש להמציא למשרד הח"מ על גבי טופס הצעה אליו יצורף גם הסכם מכר בנוסח אותו ניתן לקבל מאת משרד הח"מ
או על פי פנייה בדוא"ל, ובצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית על סך שלא יפחת מסכום השווה ל-10% מסכום ההצעה.
ההצעה הינה בלתי חוזרת לתקופה שלא תפחת מ-90 ימים.
הצעות כאמור ניתן להמציא למשרד הח"מ עד ולא יאוחר מיום 9 בספטמבר 2020 בשעה 12:00.
6 .אין בתיאור ו/או במידע הכלול במודעה זו ו/או בכל מידע אחר שיימסר על ידי הח"מ או מי מטעמו כדי להטיל על הח"מ ו/או מי מטעמו אחריות
כלשהי לנכונות המידע ו/או למצב הזכויות בנכס לרבות מצבו התכנוני, פיזי משפטי של הנכס. 
7.ההצעה אשר תאושר על ידי הח"מ, כפופה ומותנית באישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, במסגרת תיק פש"ר 45105-10-18 .
בכל מקרה בו לא תאושר המכירה, מכל סיבה שהיא, לא תוטל על הח"מ ו/או מי מטעמו כל אחריות לכך (וכל סכום שיוחזר למציע, יוחזר 
ללא תוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית).
_______________ 
דורון ערוסי, עו"ד
דרך מנחם בגין 156 תל-אביב
(מגדל רסיטל, ק. 25 )6492108
03-5665991 :פקס 03-5665990 :טל
doron@ar-d.co.il דוא"ל

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דורון ערוסי, עו"ד מדורון ערוסי | בטלפון 03-5665990

דירה, 4 חדרים, רמת גן, רחוב נורדאו 15א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב רמת גן
כתובת רחוב נורדאו 15א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 9.9.20, 12:00
גוש 6127
חלקה 872
תת חלקה 1
חדרים 4
גודל 84 מ"ר
קומה 1 מתוך 4
הערות הדירה ממוקמת בקומה ראשונה מעל קומת עמודים מפולשת.
שטח הרשום הוא 84 מ"ר, לא כולל שטח מרפסות מקורות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא