תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בהרצליה מכונס נכסים
30.10.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב הדר 9, הרצליה

1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בדירה בת 5 חדרים ברחוב הדר 9, הרצליה,

הידועה כגוש 6532 חלקה 320/13 (להלן - "הדירה").

2. הדירה תימכר במצבה הפיזי, התכנוני והמשפטי AS IS פינוי מיידי.

3. האחריות לבדיקת כל הנתונים העובדתיים, הפיזיים, התכנוניים והמשפטיים הנוגעים לדירה מוטלת על המציע, ועליו בלבד.

4. הצעות בכתב לרכישת הדירה ניתן להגיש עד ליום 27/08/2020 בשעה 13:00

במשרד עו"ד איילת עטר ברח' האלה 16 אור יהודה ו/או במשרד עוה"ד לוין-פישר ברח' בר כוכבא 23, בני ברק (להלן - "עוה"ד")

בצרוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מסכום ההצעה לפקודת עו"ד עטר ועו"ד לוין (להלן - "הפקדון") .

5. מציע שיחזור בו מהצעתו לאחר שהתקבלה, הפיקדון שלו יחולט. מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, יוחזר לו הפקדון.

6. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו.

7. כונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, ויהיו רשאים לחזור בהם מהזמנה זו

ו/או לשנותה ו/או להאריך את המועד להגשת הצעות ו/או לנהל מו"מ עם המציעים ו/או עם כל אחד מהם בנפרד, וכן עם אחרים,

לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, כולל קיום התמחרות בניהם, בין טלפונית ובין אחרת.

8. נוסח הסכם המכר וחוות דעת שמאי ניתן לקבל במשרדי כונסי הנכסים.

9. ההתקשרות בהסכם המכר מותנית באישור בית משפט השלום בת"א.

10. לתיאום מועד ביקור בדירה ניתן ליצור קשר עם כונסי הנכסים.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד איילת עטר מאיילת עטר‎ | עו"ד מגשרת ונוטריון בטלפון 03-6346677

דירה, 5 חדרים, הרצליה, רחוב הדר 9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב הרצליה
כתובת רחוב הדר 9
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 27.8.20, 13:00
גוש 6532
חלקה 320
תת חלקה 13
חדרים 5

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא