20.8.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 רח' יד חרוצים 19 , בית גודר , א.תעשייה פולג , ת.ד 699 נתניה

1. ההתמחרות תתקיים ביום 20/08/20 בשעה 12:00 באתר http://bidspirit.com/federlawnadlan.

2. ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות טלפון נייד/ מחשב אישי /להגיע למשרדו של עו"ד אופיר פדר.
3. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתו/ערבותו הבנקאית תחולט.
בכפוף לאמור מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, תוחזר לו המחאתו/ערבותו.
4. יובהר כי אין כונסי הכנסים מקבלים על עצמם אחריות כלשהי לגבי שמאות הנכס, תיאור הנכס ו/או לגבי מצבו ו/או באשר לזכויות בנכס, ה
נכס והזכויות בו ימכרו במצבם הנוכחי כפי שהוא - AS IS.
5. על המציע לבדוק על חשבונו ובאחריותו המלאה והבלעדית את טיב הזכויות בנכס מכל בחינה שהיא, לרבות פיזית, תכנונית ומשפטית.
כל ההוצאות שיחולו בקשר עם רכישת הנכס ו/או בהעברת הזכויות בו ישולמו ע"י המציע.
6. המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי מרכז.
7. הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם שומרים לעצמם את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות
בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או למכור את הנכס לכל גורם שימצאו לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות
ו/או לקבל הצעות לאחר שעבר המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה
ביחס לנכס בטרם אישור המכר, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

בתוקף תפקידם כבעלי תפקיד
 
אופיר פדר, עו"ד                                                                         
רח' הגביש 4, א.ת החדש פולג
ת.ד. 699, נתניה 4210602 

גיא רוזנברג, עו"ד ,
מרח' ויצמן 4 ,  
תל אביב

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к שינט לרנר, עו"ד из משרד עורכי דין פדר Адвокатское бюро по 077-7373737

דירה, 4 комнаты, ראשון לציון, רחוב חיל החימוש 20

каталог
  Предыдущий
Следующий 
Продан: 

Тип имущества דירה
Город ראשון לציון
Адрес רחוב חיל החימוש 20
последний день для размещения ставки Вторник, 18.8.20, 12:00
блок 2717
участок 6
под-участок 24
комнаты 4
балконы 1
размер 109,24 м2
пол 6
Примечания רכישת זכויות בנכס המהווה דירה בת 4 חדרים בקומה השישית בשטח של כ-109.24 מ"ר + מרפסת לא מקורה בשטח של כ- 6.75 מ"ר

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий