התמחרות אינטרנטית - בית מגורים צמוד קרקע ברעננה מכונס נכסים
13.8.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' גיבורי ישראל 7 בית אדר (כניסה D קומה 2) אזה"ת פולג, נתניה

1. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, או לא ישלים את הליך המכר, מכל סיבה שהיא,

יחולט העירבון שהפקיד ו/או עירבון אחר שיחליף אותו כפיצוי מוסכם, ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו. 

2. אין בכך כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחרים להם זכאי כונס הנכסים על פי דין ו/או הסכם.  

3. המידע בהזמנה זו כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג כלשהו מצד כונס הנכסים בכל עניין הקשור לנכס, לרבות תיאורו, מצבו, שוויו או כדאיות רכישתו.  

4. הנכס יימכר במצבו המשפטי והפיסי( As Is ) ובמקומו ( where is )על המתעניינים לבדוק בעצמם, על חשבונם ובאחריותם הבלעדית,  

את הנכס וכל נתון רלוונטי לצורך הרכישה, ובכלל זה מצבו המשפטי, המיסויי, הפיסי, התכנוני, וכל ההיבטים האחרים הקשורים ו/או הנוגעים לנכס,  

לרבות אפשרויות ניצולו, המגבלות והתנאים החלים עליו. יובהר, כי הצעת המציע תוגש אך ורק על סמך בדיקותיו הוא.

5. כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר על זכותו לנהל מו"מ, בכל שלב של ההליך ובכל דרך,

עם המציעים כולם ו/או כל אחד לחוד ו/או כל גורם אחר, בין אם הגיש הצעה ובין אם לאו ו/או לערוך התמחרות בין כל אלה ו/או חלק מהם

ו/או להאריך את התקופה לקבלת הצעות ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ו/או לפרסם הזמנה חוזרת – הכל כפי שימצא לנכון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

6. מכירת הנכס כפופה לאישור הנושה המובטח וכן לאישור כבוד רשמת ההוצל"פ במסגרת תיק הוצל"פ מספר 19-11-525704 בלשכת ההוצל"פ בחדרה.

7. הזמנה זו אינה מהווה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.

8. תנאי המכר, יהיו בהתאם להוראות הסכם המכר אותו ניתן יהיה לקבל במשרדי כונס הנכסים,

ולא תתאפשר כל סטייה מהם, אלא על פי שיקול דעתו הבלעדי של כונס הנכסים.


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אדר סימניאן, עו"ד מיונתן סונדרס חברת עורכי דין בטלפון 09-8357555

בית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי, רעננה, רחוב לוי אשכול 27

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס בית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי
ישוב רעננה
כתובת רחוב לוי אשכול 27
גוש 6586
חלקה 819
תת חלקה 1
גודל 158 מ"ר
הערות בית מגורים צמוד קרקע במבנה דו משפחתי הכולל 2 קומות מעל לקומת מרתף חלקית בשטח כולל של כ- 158 מ"ר + חניה עם גגון קל.
שטח רשום של 456 מ"ר ,שטח החלקה המיוחס לנכס: 200 מ"ר .

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא