מבנה בתל אביב מבא כח
5.11.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחובת אריה שנקר 14, הרצליה

1. מבנה המצוי ברח' אחוזה מס' 13,  פינת רח' חרמון מס' 2

בשכונת נווה צדק בתל אביב, וידוע כחלקה 42 בגוש 6926, ששטחה בהתאם לנסח הרישום הוא 269 מ"ר. 

2. המידע הנמסר בהזמנה זו או כל מידע אחר שיימסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמם

לא נועד להוות מצג לגבי כל עניין הקשור לנכס ו/או לשוויו ו/או לכדאיות רכישתו.

3. הנכס ימכר במצב הפיסי, התכנוני והמשפטי הנוכחי "AS IS " לח"מ מטה אין כל ידיעה

לגבי מצבו של הנכס, חוקיותו, שטחו וכיוצא באלה והאחריות הבלעדית לבדיקת מלוא הפרטים

בכל רשות ו/או גוף םשה ומכל בחינה שהיא, מוטלת על המציע ים בלבד.

4. ביקור בנכס ייערך בתיאום מראש (בין היתר, לנוכח המגבלות הקיימות בשל התפרצות נגיף

הקורונה בישראל) מול משרד עו"ד דוד שוב בטלפון 03-6045252

5. את ההצעות יש להגיש בכתב עד יום 05/11/2020 בשעה 17:00,

במשרד עו"ד דוד שוב, בכתובת המפורטת למטה,  

אמצעות טופס קבלת הצעות שניתן לרכוש במשרד הח"מ תמורת סך 250 ש"ח. 

6. לא ישולמו דמי תיווך בקשר עם רכישת הנכס.

7. על כל מציע לצרף להצעתו שיק בנקאי/ או ערבות בנקאית ובתקוף ל-6 חודשים לפחות,

לפקודת עו"ד דוד שוב ו/או עו"ד בועז נוה,

על סך 5% מההצעה. השיק הבנקאי או הערבות הבנקאית

ייגבו ו/או יחולטו על ידי הח"מ כפיצוי מוסכם ומוערך מראש אם המציע יחזור בו

מהצעתו ו/או שיפר את תנאי הצעתו.

8. מובהר, כי הזמנה זו אינה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.

הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר,

או כל הצעה כלשהיא. 

לח"מ הזכות לנהל מו"מ ו/או התמחרות, בכל שלב שהוא, עם מי מהמציעים ו/או לבקש הצעות

נוספות , על פי שיקול דעתם, ולמציעים לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר

לכך, והח"מ רשאים שלא למכור כלל את הנכס.

לפרטים נוספים וקביעת ביקור בנכס ניתן לפנות:

- דוד שוב עו"ד

רחוב יגאל אלון 65 ת"א

טל: 03-6045252 , פקס: 03-6042667 

- בועז נוה, עו"ד

רחוב אריה שנקר 14, הרצליה

טל: 09-9712600 , פקס: 09-9712601 
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל בועז נוה, עו"ד מבועז נוה ושות' משרד עורכי דין בטלפון 09-9712600

מבנה, תל אביב, רחוב אחוזה מספר 13 פינת רחוב חרמון מספר 2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס מבנה
ישוב תל אביב
שכונה נווה צדק
כתובת רחוב אחוזה מספר 13 פינת רחוב חרמון מספר 2
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 5.11.20, 16:00
גוש 6926
חלקה 42
גודל 269 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא