התמחרות אינטרנטית - דירה בתל אביב יפו מכונס נכסים
30.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' התע"ש 20, כפר סבא

 1. המשתתפים הוזהרו כי הם קונים את הנכס במצבו "AS IS", וכי עליהם בלבד מוטלת האחריות לבדוק את מצב הנכס ולא על כונסת הנכסים, לרבות מצבו התכנוני, המשפטי, הרישומי, והפיזי של הנכס, וכן את כל אפשרויות הניצול של הנכס, חיובי המסים, היטלים, אגרות וכל הוצאה שתחול בקשר לנכס.

 2. לכל המציעים ניתנה לעיין בנוסח חוזה המכר שנערך ע"י כונסת הנכסים, ולכל המציעים הובהר כי נוסח חוזה המכר על כל סעיפיו ותנאיו אינו ניתן לשינוי (להלן: "חוזה המכר"), והם מצהירים כי בחרו להשתתף בהליך התמחרות זה לאחר שהבינו היטב את תנאי ההשתתפות בו, ולאחר שקראו והבינו היטב את חוזה המכר על כל תנאיו וסעיפיו. 

3. לכל המציעים ניתנה אפשרות לבקר בנכס ולבדוק את הנכס אישית וכן ע"י מומחים מטעמם, וכן הובהר לכל המציעים כי כונסת הנכסים לא נתנה כל התחייבות או הבטחה כלשהיא ו/או לא מסרה או הציגה מצג ומידע מכל סוג שהוא עליו הם עשויים להסתמך, וכי חוו"ד השמאי, וכל נתון, מידע ומסמך אחר שקיבלו המציעים מכונסת הנכסים, נמסר לידיהם לשם נוחות בלבד, ואין המציעים יכולים להסתמך עליהם וכאמור הנכס יימכר במצבו "AS IS".

4. לכל המציעים הובהר כי במידה וקיימת בנכס בניה ללא היתר/חריגת בניה ואי התאמה להיתרים ו/או תשריטים, (לרבות שינויים פנימיים, הסבה, פיצול, איחוד, וסיפוח שטחים לרבות שטחים מן הרכוש המשותף וכיוב'), הרי שביצוע כל שינוי/תיקון/שיפוץ/הריסה/השלמה/הסדרה של הנכס, וכן השגת כל רשיון/אישור/היתר מכל מין וסוג שהוא, הינם באחריותו הבלעדית של הקונה ועל חשבונו בלבד, ולא באחריות כונסת הנכסים.

5. מציע שהצעתו תתקבל ויוכרז כזוכה בהתמחרות, יהיה מושתק ומנוע מלטעון כנגד כונסת הנכסים כל טענה שהיא וכל דרישה כספית שהיא, בקשר עם חוזה המכר והליך ההתמחרות, ובקשר לנכס עצמו, לרבות מצבו התכנוני ו/או המשפטי ו/או הרישומי ו/או הפיזי של הנכס.

6. מציע שהצעתו תתקבל ויוכרז כזוכה בהתמחרות, יהא מחויב לחתום על חוזה המכר, ולשלם את ההפרש שבין 10% מהצעתו המקורית ל-10% מהצעתו הזוכה, כל זאת עם סיום ההתמחרות. 

7. המשתתפים הוזהרו, כי מציע שהצעתו תתקבל ע"י כונסת הנכסים ויוכרז כזוכה בהתמחרות, ויחזור בו מהצעתו או שלא יחתום על חוזה המכר, או שיפר את התחייבויותיו שבהסכם המכר, תהא כונסת הנכסים רשאית לחלט כפיצוי מוסכם, את השיק הבנקאי/ערבות בנקאית אותו הפקיד בידיה להבטחת הצעתו, וכן כל סכום אחר אותו שילם לה, עד לגובה 10% מסכום הצעתו הזוכה, וכן לנקוט נגד אותו משתתף בכל הליך משפטי לגביית הסכום הנ"ל, והכל כפי שתמצא לנכון. 

8. הובהר למציעים כי היטל השבחה (במידה וקיים), יחול על הקונה יהא אשר יהא מועד יצירת החיוב. 

9. הובהר למציעים כי מדובר בעסקת מכר על תנאי, וחוזה המכר כפוף לאישור בנק לאומי לישראל בע"מ, וכן לאישור כב' רשמת ההוצאה לפועל בכפר סבא ו/או כל ערכאה משפטית אחרת לפי העניין. 

10. על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים, וכונסת הנכסים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ושומרת לעצמה את הזכות לקיים תחרות בין המציעים או חלקם ו/או לנהל מו"מ עם כל אחד מהם בנפרד בכל שלב שהוא, להאריך את המועד להגשת ההצעות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. דירה, תל אביב - יפו, רחוב נחמני 28 פינת רחוב אחד העם

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב - יפו
כתובת רחוב נחמני 28 פינת רחוב אחד העם
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 17.6.20
גוש 7455
חלקה 4
תת חלקה 2
גודל 62.5 מ"ר
קומה 1 מתוך 3
הערות הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס מקרקעין בשטח רשום 62.50 מ"ר, הידוע כדירה מס' 3, הפונה לכיוון מזרח, צפון, בקומת קרקע תחתונה (מרתף), בבניין מגורים בן 3 קומות מעל קומת מסד המשמשת למגורים ולמסחר וקומת קרקע תחתונה, ברחוב נחמני 28 פינת רחוב אחד העם תל אביב-יפו, גוש 7455 חלקה 4 תת חלקה 2, וכל המוצמד אליה וחלקה ברכוש המשותף, הכל כמפורט ברישומי לשכת רישום המקרקעין.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא