תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בתל אביב יפו מכונס נכסים
16.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' התע"ש 20, כפר סבא

1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס מקרקעין בשטח רשום 62.50 מ"ר, הידוע כדירה מס' 3, הפונה לכיוון מזרח, צפון, בקומת קרקע תחתונה (מרתף), בבניין מגורים בן 3 קומות מעל קומת מסד המשמשת למגורים ולמסחר וקומת קרקע תחתונה, ברחוב נחמני 28 פינת רחוב אחד העם תל אביב-יפו, גוש 7455 חלקה 4 תת חלקה 2, וכל המוצמד אליה וחלקה ברכוש המשותף, הכל כמפורט ברישומי לשכת רישום המקרקעין.

2. הצעות לרכישת הנכס, הכוללות את פרטיו האישיים של המציע (שם, ת"ז/ח"פ, מען, טלפון, דוא"ל), יש להגיש למשרד סלונים-אגמי, משרד עו"ד ברח' התע"ש 20 חדר 205, כפ"ס, בצרוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה עשוי לפקודת כונסת הנכסים- עו"ד תמי סלונים, לא יאוחר מיום רביעי 16/092020.

3. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר בנוסח המצוי במשרד הח"מ מיד בסיום ההתמחרות.

ניתן לקבל עותק מהסכם המכר במשרד כונסת הנכסים וכן באתר זה.

4. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מיד עם הכרזתו כזוכה מכל סיבה שהיא,

תהא כונסת הנכסים רשאית לחלט את ערבונו כפיצוי מוסכם.

5. הנכס יימכר במצבו הנתון פיזית, תכנונית, רישומית ומשפטית (AS IS), והאחריות לבדיקת מצבו כאמור מוטלת על המציעים ועליהם בלבד,

ולא על כונסת הנכסים, ואין לראות בנתונים, תמונות, וכל מידע אחר המפורט בהזמנה זו ו/או באתר https:// houses.bidspirit.com כאסמכתא כלשהיא,

ובאחריות המציע לברר את כל הפרטים הנוגעים לנכס, לרבות מצב פיזי, תכנוני, רישומי, משפטי, והאחר, וכן את כל אפשרויות הניצול של הנכס, חיובי המסים, היטלים, אגרות וכל הוצאה שתחול בקשר לנכס.

6. ניתן לבקר בנכס במועדים שלהלן: יום רביעי 02/09/2020 ויום רביעי 09/09/2020; בין השעות 15:30-16:30

7. כונסת הנכסים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ושומרת לעצמה את הזכות לקיים

תחרות בין המציעים או חלקם ו/או לנהל מו"מ עם כל אחד מהם בנפרד, בכל שלב שהוא, וכן להאריך את המועד להגשת ההצעות,

לבטל בכל שלב את הליכי המכירה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8. על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים.

9. לא ישולמו דמי תיווך.

10. המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל ו/או בית המשפט, לפי העניין.דירה, תל אביב - יפו, רחוב נחמני 28 פינת רחוב אחד העם

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב - יפו
כתובת רחוב נחמני 28 פינת רחוב אחד העם
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 17.6.20
גוש 7455
חלקה 4
תת חלקה 2
גודל 62.5 מ"ר
קומה 1 מתוך 3
הערות הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס מקרקעין בשטח רשום 62.50 מ"ר, הידוע כדירה מס' 3, הפונה לכיוון מזרח, צפון, בקומת קרקע תחתונה (מרתף), בבניין מגורים בן 3 קומות מעל קומת מסד המשמשת למגורים ולמסחר וקומת קרקע תחתונה, ברחוב נחמני 28 פינת רחוב אחד העם תל אביב-יפו, גוש 7455 חלקה 4 תת חלקה 2, וכל המוצמד אליה וחלקה ברכוש המשותף, הכל כמפורט ברישומי לשכת רישום המקרקעין.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא