דירה ברמת גן מכונס נכסים
15.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך אבא הלל 7,בית "סילבר", קומה 14, רמת -גן

1. מוזמנים בזאת לרכישת דירה ברחוב ז'בוטינסקי 45 ברמת גן הידועה כחלקה 251/18 בגוש 6109

2. הדירה נמכרת המצבה הפיזי תכנוני והמשפטי הקיים (AS IS )

3. על המציע לבדוק בעצמו ובאחריותו את הפרטים הנוגעים לדירה לרבות מצבה הפיזי תכנוני ומשפטי.

4. הצעות לרכישת הדירה יש להגיש למשרדו של הח"מ,  עד ליום 15/09/20  

על המציע לצרף להצעה שיק בנקאי בסכום השווה ל 10% מסכום המוצע, לפקודת הח"מ.

5. מובהר כי השיק הבנקאי יחולט במקרה ומציע שהצעתו נתקבלה,

יחזור בו מהצעתו או לא ישלים את סכום הצעתו או את הליך המכר,

סכום זה יחולט כפיצוי קבוע ומסכום מראש.

6. הליך המכירה אינו כפוף לדיני המכרזים.

הח"מ איננו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,

ושומר על זכותו לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים,

וכן עם אחרים, לפי בחירתו ושיקול דעתו כולל ניהול מו"מ או התמחרות וכן להפסיק את המכירה בכל עת. 

7. מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם רכישה בנוסח,

אשר יהא מצוי לעיון במשרדו של הח"מ וכל מציע זכאי לעיין בנוסח הסכם עובר להגשת הצעתו.

8. מציע שיוכרז כרוכש כדין, ישא בכל תשלומי החובה החלים

על רוכש דירה לרבות היטל השבחה (ככל והמדובר בתוכנית שאושרו לאחר הגשת ההצעה) 

9. לא ישולמו דמי תיווך על ידי כונס הנכסים, בדרך אלא באישורו של בית המשפט הנכבד. 

10. המכירה כפופה לאישורו של בית המשפט לעינייני משפחה הנכבד ותיכנס לתוקף רק לאחר מתן אישור כאמור. 

11. לבירור פרטים נוספים כולל מועדי ביקור בדירה ניתן לפנות לכונס הנכסים. 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רוני סימון, עו"ד ונוטריון מרוני סימון | עורך-דין ונוטריון בטלפון 03-6160280

דירה, רמת גן, רחוב ז'בוטינסקי 45

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב רמת גן
כתובת רחוב ז'בוטינסקי 45
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 15.9.20
גוש 6109
חלקה 251
תת חלקה 18

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא