התמחרות אינטרנטית - תיקי הוצל"פ מכונס נכסים
10.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' יד חרוצים 19 , בית גודר , א.תעשייה פולג , ת.ד 699 נתניה

1. עו"ד ישראל שפלר ועו"ד אופיר פדר בתפקידם כמנהלים מיוחדים לנכסי החברה מ.צ.ע.כ מקרקעין והשקעות בע"מ (בכינוס) ח.פ 512489436 (להלן: "החברה");

על פי מינוי מיום 30/10/16, מזמינכם להציע הצעות לרכישת מלוא הזכויות ב -8 תיקי הוצאה לפועל בהם החברה משמשת כזוכה (להלן; "תיקי ההוצאה לפועל").

סה"כ יתרת חוב משוערכת כיום על פי ספרי ההוצל"פ: 3,130,030 ₪.

את רשימת התיקים הספציפיים ניתן לקבל בכתובת lerner@federlaw.co.il

2. ניתן להירשם להתמחרות ולהגיש הצעות עד ליום 09/09/20 בשעה 10:00 בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עו"ד אופיר פדר ועו"ד ישראל שפלר,

המהווה 10% מהסכום המוצע. ללא המחאה בנקאית לא תאושר השתתפות בהתמחרות.

3. התמחרות אינטרנטית תיערך ביום 10/09/20 בשעה 14:00.    

4. ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות טלפון נייד/ מחשב אישי.

5. מציע אשר יזכה בהתמחרות ולא יבצע ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד העו"ד אופיר פדר ועו"ד ישראל שפלר

תוך 48 שעות – יחויב בסך של 10% מגובה סכום הזכייה.

6. תיקי ההוצאה לפועל ימכרו במצבם המשפטי הקיים (IS – AS) והאחריות לבדיקת מצבם מוטלת על המציעים בלבד.

אין הח"מ אחראים או מודע לסיכויי הגבייה ו/או למצב המשפטי ו/או לסיכון המשפטי ו/או לגבייה עצמה ו/או לכל דבר שיקרה בתיק מיום מכירתו.

7. המציע מודע ומבין, כי מיום רכישת התיק, קרי מיום אישור החוזה אשר ייחתם על ידי בית המשפט, יש לראותו כ"זוכה" בתיק לכל דבר ועניין,

ואין הוא או מי מטעמו יכול לפנות לח"מ בכל טרוניה או תובענה בנידון.

8. מציע יכול לקנות אך ורק את כל התיקים כמקשה אחת.

9. אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והם יהיו רשאים לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם,

אף לאחר ההתמחרות ו/או לאחר חתימת הסכם המכר, להאריך את המועד להגשת הצעות, להאריך את זמן ההתמחרות והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

10. מכירת תיקי ההוצאה לפועל מותנית באישור אישור בית המשפט המחוזי מרכז בתיק פר"ק 37013-07-16.

11. יובהר, כי כל תקבול, אשר ייגבה בתיקים עד ליום אישור המכר על ידי בית המשפט המחוזי יוקנה לקופת הפירוק ולא יהווה חלק מהממכר.

12. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עו"ד שינט לרנר בכת' מייל lerner@federlaw.co.il


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שינט לרנר, עו"ד ממשרד עורכי דין פדר בטלפון 077-7373737

רכישת תיקי הוצאה לפועל

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס רכישת תיקי הוצאה לפועל
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 9.9.20, 10:00

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא