28.10.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 רח' יד חרוצים 19 , בית גודר , א.תעשייה פולג , ת.ד 699 נתניה
1. מתבקשות בזה הצעות לרכישת זכויות בקרקע חקלאית בגוש 3901 חלק מחלקה 26 (1,000/11,610 מהזכויות) דרומית למזכרת בתיה (להלן: "הנכס").
2. חוברת בנוגע להליך הזמנה זה, הכוללת – דו"ח שמאי להערכת שווי הנכס, מסמכי ההצעה ניתן לקבל אצל עו"ד שינט לרנר במשרדי כונס הנכסים-
עו"ד אופיר פדר ברח' הגביש 4, בית טיטניום, אזוה"ת פולג, בנתניה. טל: 077-7373737, פקס 1539-8355122 דואר אלקטרוני: lerner@federlaw.co.il.
3. הצעות בכתב, על גבי מסמכים אותם ניתן לקבל במשרד עו"ד פדר, בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית לפקודת הח"מ, בשיעור של 10% מהסכום המוצע,
וטופס הצעה חתום ע"י המציע, יש למסור, במעטפה סגורה, במשרד עורך דין אופיר פדר, בכתובת המצוינת מטה, עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 22/10/2020, בשעה 12:00.
4. ההתמחרות תתקיים ביום 27/10/20 בשעה 12:00 באתר http://bidspirit.com/federlawnadlan.
5. ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות טלפון נייד/ מחשב אישי /להגיע למשרדו של עו"ד אופיר פדר.
6. אפשר לתת הצעה למגרש אחד מתוך השניים.
7. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתו/ערבותו הבנקאית תחולט. בכפוף לאמור מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, תוחזר לו המחאתו/ערבותו.
8. יובהר כי אין כונסי הכנסים מקבלים על עצמם אחריות כלשהי לגבי שמאות הנכס, תיאור הנכס ו/או לגבי מצבו ו/או באשר לזכויות בנכס,
הנכס והזכויות בו ימכרו במצבם הנוכחי כפי שהוא - AS IS.
9. על המציע לבדוק על חשבונו ובאחריותו המלאה והבלעדית את טיב הזכויות בנכס מכל בחינה שהיא, לרבות פיזית, תכנונית ומשפטית.
כל ההוצאות שיחולו בקשר עם רכישת הנכס ו/או בהעברת הזכויות בו ישולמו ע"י המציע.
10. המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי מרכז.
11. הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם שומרים לעצמם את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים
ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או למכור את הנכס לכל גורם שימצאו לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או
לקבל הצעות לאחר שעבר המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס
בטרם אישור המכר, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к שינט לרנר, עו"ד из משרד עורכי דין פדר по 077-7373737

קרקע חקלאית, דרומית למזכרת בתיה

каталог
  Предыдущий
Следующий 
Продан: 

Тип имущества קרקע חקלאית
Город דרומית למזכרת בתיה
последний день для размещения ставки Четверг, 22.10.20, 12:00
блок 3901
участок חלק מחלקה 26 (1,000/11,610 מהזכויות)

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий