תאריך אחרון להציע הצעות - חנות בכפר סבא מכונס נכסים
יום ראשון, 11.10.20, 13:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

1. תאור המקרקעין:

 חנות בשטח של 20 מ"ר + יחידת מרתף בשטח של כ- 28 מ"ר הממוקמת בקומת הקרקע במבנה הכולל מגורים מעל לקומת הקרקע המסחרית הידועה כגוש 6439 חלקה 276 תת חלקה 5 (480/905 חלקים) אשר נמצאת ברחוב אברהם קרן 36, כפר סבא. (להלן – המקרקעין או הנכס).

2. על המציע לבדוק את המצב הפיזי והתכנוני של הנכס.

3. לתאום ביקור בנכס ניתן לפנות לעו"ד גליה אמר בין השעות 14:00 – 10:00.

4. עלות חוזה רכישה (להלן - חוזה הרכישה) עליו יידרש המציע לחתום יימסר בתמורה לסך של 236 ₪ כולל מע"מ.

5. הצעות יש להגיש לח"מ על גבי חוזה הרכישה לא יאוחר מיום 11.10.2020 להצעה יש לצרף שיק בנקאי / ערבות בנקאית כספית בלתי מותנית

ערוכה לטובת הח"מ בסכום של 10% מגובה ההצעה, לתקופה של 6 חודשים מיום הוצאתה.

6. כונס הנכסים יחתום על חוזה הרכישה רק לאחר קבלת אישור בית המשפט המחוזי מרכז.

7. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

8. הח"מ שומר את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב שהוא עם כל המציעים ביחד או אחד או יותר מהם בנפרד ולקיים תחרות בין המציעים.

הח"מ יהיה רשאי לפרסם הזמנות נוספות להציע הצעות לרכישת הנכס.

9. המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי מרכז.

10. מציע שיחזור בו מהצעתו, תחולט ערבותו כפיצוי מוסכם.

 

  ערן רייף, עו"ד, כונס נכסים ברוכשטיין, רייף, רוהר ושות' עורכי דין

  רחוב ז'בוטינסקי 9, בני ברק

  מגדל הכשרת הישוב קומה 22

  טל: 03-5609455 פקס: 03-5609450חנות, כפר סבא, רחוב אברהם קרן 36

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס חנות
ישוב כפר סבא
כתובת רחוב אברהם קרן 36
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 11.10.20
גוש 6439
חלקה 276
תת חלקה 5 (חלקים 480/905)
גודל 20 מ"ר
הערות חנות בשטח של 20 מ"ר + יחידת מרתף בשטח של כ- 28 מ"ר הממוקמת בקומת הקרקע במבנה הכולל מגורים מעל לקומת הקרקע המסחרית הידועה כגוש 6439 חלקה 276 תת חלקה 5
(905/480 חלקים) אשר נמצאת ברחוב אברהם קרן 36 ,
כפר סבא. (להלן – המקרקעין או הנכס)
מסמכים:
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא