התמחרות אינטרנטית - דירת מגורים בפרדס חנה מכונס נכסים
10.11.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב ארלוזורוב 111, תל אביב, בניין מגדלי שקל, קומה 3

1 מוזמנות בזה הצעות במסגרת כינוס נכסים לרכישת זכויות בדירת מגורים בת 5 חדרים בשטח של כ-127 מ"ר + מרפסת בשטח של כ-11 מ"ר + מחסן קומתי בשטח של כ-8 מ"ר + חניה עילית. הדירה בקומה ראשונה ברח אשכולית 28/1 (בניין G4) בשכונת נווה פרדסים בפרדס חנה וידועה גם כגוש10121 חלקה 356 להלן:("הנכס"). 

2 . חוברת הכוללת טופס הצעה, הסכם מכר, דו"ח שמאי ונסח טאבו, ניתן להוריד מכאן

מועדי ביקורים בנכס יתקיימו בימים:

09/09 בשעה 16:30-18:30, 1/10בשעה  16:30-18:30, 25/10 בשעה 16:30-18:30.

3 . הצעות בכתב לרכישת הנכס, יש להגיש במשרד הח"מ עד ליום 08/11/20 בשעה 14:00 ע"ג טופס ההצעה שיועבר ע"י הח"מ בלבד,

בצירוף נוסח הסכם המכר שיועבר על ידי הח"מ כשהוא חתום בידי המציע, ובצירוף המחאה בנקאית לפקודת כונסת הנכסים

ע"ס השווה בשקליםל-10% מהסכום המוצע ערוכה לפקודת הח"מ.

4 . שינוי אשר ייעשה בהסכם המכר ו / או בטופס ההצעה, עלול להביא לפסילת ההצעה.

5 . מציע שהצעתו תתקבל ולא יקיים מכל סיבה שהיא את תנאי ההצעה תחולט ההמחאה שניתנה על ידו כפיצוי מוסכם, ללא הוכחת נזק.

ההמחאה הבנקאית תוחזר למציע שהצעתו לא נתקבלה.

6 . הנכס יימכר במצבו הנוכחי ( AS - IS ) והח"מ לא תהא אחראית לכל פגם ו / או נזק בנכס ו / או אי התאמה. על המציע חלה החובה לבדוק כל פרט הנוגע לנכס,

לרבות מצבו המשפטי, הפיזי, התכנוני, אפשרויות ומגבלות הבנייה, חיובי המס החלים ולרבות רישומו במנהל האזרחי יו"ש,

בחברה המשכנת, וברשות המקומית, הכל על אחריותו המלאה של המציע ללא כל אחריות מצד הח"מ.

7 . אין הח"מ מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד

או עם מספר מציעים יחדיו או לערוך תחרות ביו המציעים או לבטל ההזמנה להציע הצעות והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הח"מ. 

8 . לח"מ תהיה הזכות להאריך את התקופה לקבלת ההצעות ו/או  להפסיק את המכר בכל שלב שהוא וכן הזכות לנהל מו"מ במקביל גם עם גורמים

שלא הגישו הצעה.  כונסת הנכסים לא תשלם דמי תיווך.

9 . תוקף הסכם המכר שייחתם עם הרוכש אשר יוכרז כזוכה במכרז יהיה מותנה וכפוף לאישור תיק הוצל"פ שמספרו 507162-02-19

10 . ככל שיידרשו פרטים נוספים ניתן יהיה לפנות לקבלתם בדוא"ל בלבד  office@dauberlaw.co.il

 יעל דאובר, עו"ד- כונסת נכסים מרח ארלוזורוב 111, תל אביב טל' 03-6917191  

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד הדס מזרחי מי. דאובר ושות' משרד עוה"ד בטלפון 03-6917191

דירה, 5 חדרים, פרדס חנה, רחוב אשכולית 28/1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב פרדס חנה
שכונה נווה פרדסים
כתובת רחוב אשכולית 28/1
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 8.11.20, 16:00
גוש 10121
חלקה 356
חדרים 5
מרפסות 1
גודל 127 מ"ר
קומה 1
חניה יש
מחסן יש
הערות מוזמנות בזה הצעות במסגרת כינוס נכסים לרכישת זכויות בדירת מגורים בת 5 חדרים בשטח של כ-127 מ"ר + מרפסת בשטח של כ-11 מ"ר +מחסן קומתי בשטח של כ-8 מ"ר + חניה עילית.
הדירה בקומה ראשונה .

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא