התמחרות אינטרנטית - בית צמוד קרקע בנופים בשומרון מכונס נכסים
24.11.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב דרך מנחם בגין 156 (מגדל רסיטל, ק. 25)
 • מוזמנות בזאת הצעות לרכישת הזכויות בבית המגורים שברחוב האיריס 47 ביישוב נופים (שבשומרון ) מגרש 347 ( להלן – הנכס/הבית).  
 • המדובר בבית רחב מידות עם תקרות גבוהות באופן חלקי (בית צמוד קרקע בן שתי קומות עם גג רעפים; שטח מגרש מדוד – 996 מ"ר).
 • הזכויות בבית מתנהלות ורשומות אצל חברת נופים  פעלים כלכליים בע"מ (בכינוס נכסים). 
 • על המציע ובאחריותו הבלעדית לבדוק באופן אישי ובאמצעות מומחים מטעמו את מלוא הפרטים והנתונים הנוגעים לנכס, לרבות מצבו הפיזי, התכנוני, רישומי ומשפטי. הנכס יימכר, במצבו כפי שהוא IS-AS .הח"מ ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל פגם  ו/או אי התאמה שיתגלו בנכס, לרבות חריגות בנייה, ואינו מקבל על עצמו אחריות לתיאור הנכס ו/או לגבי מצבו ו/או באשר לזכויות בנכס ו/או לגבי מצגים כלשהו שיוצגו לרבות על פי השמאות המצורפת לטופס ההצעה.                                                              כל מצג כאמור נועד לנוחות בלבד ואין להסתמך עליו. 
 • מציע שיחזור בו מהצעתו - תהא הסיבה לכך אשר תהא - או מציע שהצעתו התקבלה על ידי הח"מ ולא יעמוד בתנאי הסכם המכר, לרבות במועד כלשהו המפורט בהצעה זו ובהסכם המכר, יהיה הח"מ רשאי לחלט את ערבותו (או את סכום השיק הבנקאי שנפרע) על חשבון נזקיו ו/או על חשבון פיצוי מוסכם מראש בגין הפרת התחייבויות המציע,         וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לזכות הח"מ על פי כל דין.
 • מודעה זו אינה מהווה הצעה למכירה. כמו כן המכירה והליך המכירה אינם כפופים באופן כלשהו לדיני מכרזים, והח"מ אינו חייב למכור את הנכס ואינו חייב לקבל הצעה כלשהי (אף לא את הגבוהה ביותר), וכן הוא רשאי לנהל מו"מ עם כל גורם כפי שימצא לנכון וכן לקיים (או שלא לקיים) התמחרות עם המציעים כולם או מי מהם, הכל לפי שיקול דעתו;          כן מודגש כי לא, חלה ולא תחול על הח"מ חובה לקבל או לאשר את ההצעה הגבוהה ביותר שתוצע בכל, התמחרות שתתקיים (אם תתקיים). כן מובהר כי לא ישולמו דמי תיווך.
 • אין בתיאור ו/או במידע הכלול במודעה זו ו/או בכל מידע אחר שיימסר על ידי הח"מ או מי מטעמו כדי להטיל על הח"מ ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי לנכונות המידע                ו/או למצב הזכויות בנכס לרבות מצבו התכנוני, פיזי משפטי של הנכס.
 • ההצעה אשר תאושר על ידי הח"מ, כפופה ומותנית באישורו של בית המשפט המחוזי מרכז, במסגרת תיק פש"ר 19-04-38739.                                                             בכל מקרה בו לא תאושר המכירה, מכל סיבה שהיא, לא תוטל על הח"מ ו/או מי מטעמו כל אחריות לכך (וכל סכום שיוחזר למציע, יוחזר ללא תוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית). 
 • לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דורון ערוסי, עו"ד מדורון ערוסי | משרד עורכי דין בטלפון 03-5665990

  בית צמוד קרקע בן שתי קומות עם גג רעפים, 4 חדרים, נופים, האיריס 47

  לקטלוג
    לפריט הקודם
  לפריט הבא 
  נמכר: 

  סוג נכס בית צמוד קרקע בן שתי קומות עם גג רעפים
  ישוב נופים
  כתובת האיריס 47
  מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 30.9.20, 12:00
  מגרש 347
  חדרים 4
  גודל 996 מ"ר
  הערות המדובר בבית רחב מידות עם תקרות גבוהות באופן חלקי - בית צמוד קרקע בן שתי קומות עם גג רעפים; שטח מגרש מדוד – 996 מ"ר

  תגיות:

  לקטלוג
    לפריט הקודם
  לפריט הבא