דירה בבת ים מכונס נכסים
15.10.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב שנקר 39 ב', חולון, 58280
1.    הזמנה לציבור להציע הצעות לרכישת דירה בת 2.5 חדרים הממוקמת בקומה שניה בבניין ברחוב הרצל 61/10 בבת ים. 
2. המציע יבדוק בעצמו ועל אחריותו ועל חשבונו כל הטעון בדיקה ביחס לדירה, לרבות המצב המשפטי, התכנוני והפיזי של הדירה, חיובי מיסים,
אגרות והוצאות, והוא ירכוש את זכויות בדירה במצבו כפי שהוא (AS IS) ויידרש לחתום על הסכם מכר בנוסח שייערך במשרד הח"מ.
3. הצעת המציע תוגש בהסתמך על בדיקותיו הוא ועל אחריותו בלבד, וזה לא יוכל להסתמך על מודעה זו ו/או על כל מצג אחר כלשהו.
4. ניתן לראות את הדירה בתיאום עם הח"מ.
5.  על המעוניין בקניית הנכס להגיש לח"מ הצעה בכתב עד ליום 11/10/2020 בצירוף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ על סך השווה
ל -10% מהמחיר המוצע, אשר תחולט אם המציע יחזור בו מהצעתו או יפר את ההסכם עליו יחתום. 
6. המציעים שהפקידו שיק יזומנו להתמחרות שתתקיים,   במשרד הח"מ ביום 15/10/2020 בשעה 17:00.
7. הח"מ אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי או את ההצעה הגבוהה ביותר, אינו כפוף לדיני המכרזים ויהיה רשאי לנהל מו"מ עם המציעים ביחד או בנפרד,
להאריך או לקצר מועדים או לערוך מכרז נוסף, לערוך התמחרות והכול עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. 
8. המכר כפוף לאישור בית משפט השלום בתל אביב. 
9. דמי תיווך לא ישולמו.
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד יאיר צילר מיאיר צילר | משרד עורך דין בטלפון 03-6512276

דירה, 2.5 חדרים, בת ים, רחוב הרצל 61/10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב בת ים
כתובת רחוב הרצל 61/10
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 11.10.20, 17:00
חדרים 2.5
קומה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא