התמחרות אינטרנטית - דירה בנתניה מכונס נכסים
24.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב החשמונאים 90, תל אביב

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירה בת 4 חדרים הידועה כגוש 7933 חלקה 253/4 רח' נחמיה 18/4 נתניה (להלן: "המקרקעין"). 

2 . על המציע חלה החובה והאחריות לבדיקה של כל הפרטים הנוגעים למקרקעין מבחינה פיזית, משפטית ורישומית והוא רוכש את הזכויות במקרקעין במצבו הנוכחי כמו שהוא ( AS IS). לח"מ אין ולא תהיה כל אחריות בגין פרט כלשהו הקשור במקרקעין ובמכירתו. 

3 . המציע ישא בכל תשלומי החובה החלים על המקרקעין מיום חתימת הסכם המכר ובכל תשלום הכרוך ברישום הזכויות במקרקעין בשמו. 

4 . הצעות לרכישת המקרקעין יש להגיש על גבי טופס הצעה למשרד הח"מ עד ליום 22.9.20 שעה 14:00 .

על המציע לפרט את שמו, מענו, ת.ז./מס. תאגיד וסכום ההצעה. 

5.נקבע מועד ביקור בנכס ליום 15.9.20 שעה 15:00-17:00 לתיאום מראש פנו למייל lubartlaw@gmail.com

6 . להצעה תצורף המחאה בנקאית לפקודת כונס הנכסים בשיעור 10% מהסכום המוצע לפקודת הח"מ. 

7 . תשלום מע"מ בגין מכירת המקרקעין אם יחול, ישולם ע"י הקונה. הח''מ לא ישלם דמי תיווך. 

8 . מציע שהצעתו תתקבל יחוייב לחתום על הסכם רכישה שינוסח ע''י משרד כונס הנכסים. 

9 . במקרה שהמציע, אשר הצעתו נתקבלה, יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם הרכישה תוך 5 ימים מיום שהודע לו שהצעתו נתקבלה,

תחולט ההמחאה כפיצוי מוסכם. 

10 . על מכירת הזכויות במקרקעין לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ שומר על זכותו לנהל מו"מ בנפרד עם מי מהמציעים ולנהל תחרות ביניהם ואינו מתחייב לקבל 

את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא. הח''מ שומר על זכותו לבטל פניה זו לקבלת ההצעות, להאריך המועד להגשת ההצעות גם ללא הודעה 

נוספת, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה של ביטול הפניה לקבלת הצעות תוחזר למציע ההמחאה הבנקאית שצורפה על ידו להצעה. 

11 . המכירה כפופה לאישור רשם ההוצל''פ.


יונה לוברט, עו"ד

כונס נכסים

רח' החשמונאים 90 , ת"א, טל': 03 5621010 פקס: 03 5621616

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יונה לוברט, עו"ד מיונה לוברט | עורך דין בטלפון 03-5621010

דירה, 4 חדרים, נתניה, רחוב נחמיה 18/4

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב נתניה
כתובת רחוב נחמיה 18/4
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 22.9.20, 14:00
גוש 7933
חלקה 253
תת חלקה 4
חדרים 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא