דירה בתל אביב מבא כח
15.10.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב בית צורי אליהו 12, תל-אביב

דירה בת 4 חדרים בקומה שלישית בשטח של כ- 84 מ"ר הידועה כחלקה 671/7 בגוש 6106. 

1) הדירה והזכויות בה יימכרו במצבם (AS-IS) ועל המציע לבדוק בעצמו,

על חשבונו ועל אחריותו כל בדיקה אשר נדרשת לשם הגשת הצעתו,

לרבות מצב הדירה, מכלול הזכויות בה, מצבה הפיזי, המשפטי, הרישומי והתכנוני.

2) הח"מ לא תהא אחראית, בכל דרך שהיא,

כלפי מי שיקנה את הדירה ו/או כלפי כל אדם אחר למצבה ו/או לטיבה ו/או לטיב הזכויות בדירה לגבי בנוי ו/או מצוי בה,

לכל חיוב החל על הדירה ו/או בקשר לנכונותם של פרטים ומידע הקשור לדירה,

בין אם ניתן לבררם בלשכת רישום המקרקעין,

במנהל מקרקעי ישראל, בכל רשות עירונית ו/או תכנונית ו/או ממשלתית שהם.

אין באמור בהזמנה זו או במידע שיימסר על ידי הח"מ כדי להיות מצג כלשהו ואין להסתמך עליהם.

3) הצעות ניתן להגיש אצל הח"מ עד ליום 15/10/2020 שעה 12.00

על גבי טופס הצעה חתום בלבד.

על המציע לחתום על הסכם המכר על כל נספחיו כחלק מהצעתו.

4) ההצעה תהא נקובה בשקלים חדשים. כל הצעה תכלול:

טופס הצעה חתום על ידי המציע לרבות על נספחיו בצירוף שיק בנקאי לפקודת הח"מ בסכום השווה ל-5% מגובה ההצעה.

השיק יחולט כפיצוי מוסכם וידוע מראש בכל מקרה בו המציע,

שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו, מכל סיבה שהיא.

מציע שהצעתו לא זכתה יקבל חזרה את השיק שהפקיד.

סכום ההצעה המינימאלית לא יפחת מ: 4,400,000 ₪.

5) על מכירה זו לא יחולו דיני המכרזים.

אין הח"מ מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לחזור

בה מהזמנה זו ו/או לשנותה ו/או להאריך את המועד להגשת ההצעות ו/או לפרסם מודעה חדשה ו/או לנהל משא ומתן עם המציעים,

כולם או חלקם ו/או עם צד ג' שלא הגיש הצעה,

לערוך התמחרות בין המציעים או כל גורם אחר,

לנקוט בכל הליך מכירה שהוא בלא כל נימוק לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

מכירת הדירה כפופה לאישורו של בית המשפט.

6) לתיאום ביקורים בדירה יש להתקשר לח"מ.

עו"ד גילה אורנשטיין – אברמובסקי,

רחוב בית צורי אליהו 12, תל-אביב

טל: 03-6427827

נייד: 052-2645314  

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ‪עו"ד גילה אורנשטיין - אברמובסקי מגילה אורנשטיין - אברמובסקי | משרד עורכי דין בטלפון 03-6427827

דירה, 4 חדרים, תל אביב, רחוב קוסובסקי 40

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב קוסובסקי 40
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 15.10.20, 12:00
גוש 6106
חלקה 671
תת חלקה 7
חדרים 4
גודל 84 מ"ר
קומה 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא