נכס מקרקעין בבני ברק ממנהל מיוחד
24.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מרכז עזריאלי 5 (המגדל המרובע), קומה 27,

נכס המקרקעין של האגודה הידועים כגוש 6192 חלקה 137 במשותף עם חלקה 138(חלקות משנה 2,1 ו- 4)  ברחוב בן זומא 11-9 בבני ברק

1. הממכר יירכש במצבו כפי שהוא ובמקום כפי שהוא(is where and is As )במועד הסגירה של עסקת המכר, על סמך בדיקות עצמאיות של המציע

וללא הסתמכות על מצג ו/או הצהרה כלשהם מטעם המנהל המיוחד ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי אחר הקשור עם המנהל המיוחד.

האחריות לבדיקת כל הנתונים בקשר עם הממכר, לרבות הנתונים העובדתיים, התכנוניים, הכלכליים, העסקיים והמשפטיים,

מוטלת על המציע בלבד ועל חשבונו, ללא כל אפשרות לקבלת שיפוי מאת המנהל המיוחד ו/או מי מטעמו ו/או מכל צד שלישי כלשהו הקשור

עם המנהל המיוחד ו/או עם האגודה.

2. הצעות תוגשנה לידי המנהל המיוחד- עו"ד עופר שפירא, משרד שפירא ושות', מרכז עזריאלי 5(המגדל המרובע), קומה 27 , תל-אביב,

וזאת עד ליום 24/09/2020 בשעה 13:00

3. לשאלות או בירורים בנושאים טכניים הנוגעים לדרךהגשת ההצעות ניתן לפנות לח"מ מייל: ran@oshapira.com

4. הצעות תוגשנה בנוסח הניתן להורדה באתר משרד הח"מ : https://oshapira.com/he/ בכל נוסח אחר שיאושר מראש על ידי הח"מ

ויכלול את פרטי המציע והתנאים המהותיים של ההצעה. 

5. כל מציע יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, הניתנת לחילוט על-פי דרישה לפקודת הח"מ על סך %10 מגובה ההצעה,

שתוקפה לשלושה חודשים לפחות ממועד הגשת ההצעה וניתנת להארכה לשלושה חודשים נוספים לפי דרישת הח"מ.

סכום זה יחולט על-ידי הח"מ כפיצוי מוסכם ומוערך מראש אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או אם הצעת המציע תתקבל והמציע לא יקיים

את ההתחייבויות הכלולות בהצעתו במלואן ובמועדן.

6. אין לראות בהזמנה זו משום מכרז, והיא אינה מהווה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.

7. הח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב עם כל מציע בנפרד ו/או לשנות את תנאי ההתקשרות תוך כדי המשא ומתן,

מבלי להודיע ליתר המציעים ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לוותר על התמחרות ו/או לפעול בכל דרך אחרת,

הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וללא הגבלה. כמו כן, הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר

או כל הצעה שהיא וכן לשנות מעת לעת את הרכב הנכסים המוצעים למכירה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

8. המכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב ולהוראותיו, וכן לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רן קרן,עו"ד משפירא ושות' עורכי דין בטלפון 03 -7766999

נכס מקרקעין, בני ברק, רחוב בן זומא 11-9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס נכס מקרקעין
ישוב בני ברק
כתובת רחוב בן זומא 11-9
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 24.9.20, 13:00
גוש 6192
חלקה 137 במשותף עם חלקה 138
תת חלקה חלקות משנה 1,2 ו-4
הערות בית אולפנה לאימון מורים (אגודה עותומנית)
(בפירוק) אגודה מס' 99/5055

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא