התמחרות אינטרנטית - בית מגורים בקציר מכונס נכסים
8.11.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' הרברט סמואל 44 חדרה

להלן רשימת הוראות מעשיות אשר מבהירה את אופן ההשתתפות במכירה :

1. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שהוגשה למשרד הח"מ. יהיה רשאי כונס הנכסים לחלט הערבות הבנקאית ו/או שיק הבנקאי שיימסרו, על חשבון כיסוי נזקיו ו/או על חשבון פיצוי מוסכם מראש בגין הפרת התחייבויותיו של המציע ומבלי לגרוע מכל סעד אחר.

2. המציע יצהיר כי הוא רוכש את הנכס (""AS IS), בלא להסתמך על כל מצג מטעם כונס הנכסים ו/או מי מטעמו לרבות מסמכי המידע. האחריות לבדיקת הנכס מוטלת על המציע בלבד. כונס הנכסים, בתוקף תפקידו, לא יישא בכל אחריות למצב הפיזי של הנכס ו/או למצב הבנוי של הבית, לרבות ליקויי בנייה עתידיים ולכל עניין הנוגע לאיזה מהנושאים הנ"ל או הקשורים לכך.

3. תוך 3 ימי עסקים מסיום המועד להגשת ההצעות, יתואם עם המציעים המתאימים מועד להתמחרות יכול וזו תהיה התמחרות אינטרנטית כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי. כונס הנכסים שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים, להאריך מועדים ולנהל את המכירה לפי שיקול דעתו.

4. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הודעה זו אינה מהווה הצעה למכירת הנכס, אינה כפופה לדיני המכרזים ו/או להוראות חוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, אין בה משום הצעה ו/או התחייבות מצד כונס הנכסים למכור את הנכס למי מהמציעים , לרבות למציע שיציע את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, או לאדם אחר כלשהו. כונס הנכסים יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל מעין מכרז, מו"מ או הליך של התמחרות עם המציעים או חלקם או עם כל גורם אחר, והוא שומר לעצמו את הזכות לבקש הצעות נוספות על פי שיקול דעתו והינו רשאי שלא למכור את הנכס כלל.

5. מכירת הנכס מותנית באישור רשם ההוצאה לפועל.

אנו מודים לך על שיתוף הפעולה ומאחלים לך הצלחה. 

משה ביטון, עו"ד 

כונס הנכסים


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל משה ביטון, עו"ד ונוטריון מרודין | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 046337742

נכס מקרקעין הידוע עליו בנוי בית מגורים במצב שלד, קציר, ברחוב הזורע 15 ק

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס נכס מקרקעין הידוע עליו בנוי בית מגורים במצב שלד
ישוב קציר
כתובת ברחוב הזורע 15 ק
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 30.10.20, 12:00
גוש 20461
חלקה 175

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא