התמחרות אינטרנטית - דירה בקריית אתא מנאמן
25.10.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מגדל השחר, קומה 16 אריאל שרון 4, גבעתיים

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים ברח' העצמאות 67 קריית אתא 

1. מפורסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה + מחסן בשטח רשום של 75.80 מ"ר, הידועה כגוש 11051 חלקה 87 תת חלקה 12,

ברחוב העצמאות 67, קריית אתא (להלן: "הממכר").

2. חוברת הזמנה להציע הצעות לרכישת הזכויות בממכר הכוללת את מסמכי ההצעה והרכישה ניתן להוריד מכאן

3. הצעות בכתב, בנוסח המצוי במסמכי ההזמנה, בצרוף המחאה בנקאית ו/או ערבות בנקאית בשיעור של 20% מהסכום המוצע, יש להגיש במעטפה סגורה,

למשרד עורכי דין נדב לב, לא יאוחר מיום 22.10.2020 בשעה 14:00. יש להבהיר בהצעה מהו המחיר המוצע, לא כולל מע"מ.

למחיר ההצעה יתווסף מע"מ כדין, ככל שחל.

4. הערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף 3 לעיל תהא אוטונומית ובלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן, בתוקף עד ליום 1.4.2021.

5. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתו/ערבותו הבנקאית תחולט. בכפוף לאמור,

מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, תוחזר לו המחאתו/ערבותו.

6. על המציע לבדוק כל פרט מהותי ואחר הנוגע לזכויות בממכר הנרכשות על ידו, לפי העניין, לרבות מצבו הפיזי והמשפטי.

אין הח"מ מקבלים על עצמם אחריות כלשהי לגבי הממכר ו/או הזכויות בו, ואלה ימכרו במצבם הנוכחי כפי שהוא (AS IS) ובמיקומם הנוכחי (WHERE IS),

בכפוף לאמור בהסכם שיאושר על-ידי בית המשפט.

7. הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם שומרים לעצמם את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים

ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או לאשר הרכישה לכל גורם שימצאו לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות

ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה בטרם אישור העסקה, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

נוסח ההזמנה המחייב הינו כאמור במסמכי ההזמנה.

8. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ לא ישלמו דמי תיווך.

9. כל מכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי מרכז בלוד.

(-) (-)

נדב לב, עו"ד

בעל תפקיד


יאסין ס. ויסאם, עו"ד

משרד עורכי דין ונוטריון, מרח' העצמאות 59, קריית אתא, טל: 04-8448639; פקס: 04-8438915. 

בעל תפקיד


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד אביחי אליהו מנדב לב, משרד עו"ד בטלפון 073-7925760

דירה, קריית אתא, רחוב העצמאות 67

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב קריית אתא
כתובת רחוב העצמאות 67
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 22.9.20, 14:00
גוש 11051
חלקה 87
תת חלקה 12
גודל 75.8 מ"ר
מחסן יש

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא