מגרש בשטח של 1,000 מ"ר בבאר טוביה מכונס נכסים
31.12.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מגדל הכשרת הישוב - רח' ז'בוטינסקי 9, קומה 22 בני ברק

הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרש בשטח של 1,000 מ"ר בבאר טוביה  

1. תיאור המקרקעין

זכויות במקרקעין המהווה מושע בשטח בגודל של כ- 1,000 מ"ר בלתי מסוימים הרשומות בלשכת רישום המקרקעין ברחובות והידועים כחלק מגוש 2001

חלק מחלקות 17-20 ו -25, גוש 2002 חלק מחלקות 17-20 ו- 22, גוש 2004 חלק מחלקות 11-12, 7-9, 1-5 ובגוש 2006

חלק מחלקות 2-3 ו- 17 המצויים בבאר טוביה (להלן – המגרש).  

2. על המציע לבדוק את המצב הפיזי, התכנוני והמשפטי הנוכחי של המגרש.  

3. נוסח חוזה רכישה (להלן - חוזה הרכישה) עליו יידרש המציע לחתום ופרטים נוספים ניתן לקבל אצל עו"ד אבי לוי (בין השעות 09:00 – 18:00)

בכתובת המשרד ברחוב ז'בוטינסקי 9, מגדל הכשרת היישוב – קומה 22, בני ברק, בעלות של 200 ש"ח כולל מע"מ, שלא יוחזרו,

וזאת לאחר חתימה על מסמך – כתב הסכמה להשתתפות בהליך ההתמחרות ותנאים מוקדמים לה. 

4. לפרטים נוספים יש לפנות לעו"ד אבי לוי בטלפון: 03-5609455; או באמצעות Email-Office@bbwr.co.il.  

5. הצעות יש להגיש לח"מ בכתב בצרוף חוזה הרכישה אליו יצורף גם מסמך – כתב ההסכמה  (לינק להורדה)

להצעה יש לצרף שיק בנקאי ערוך לטובת הח"מ בסכום של 10% מגובה ההצעה אך לא פחות מסכום של 20,000 ש"ח,

ניתן לבצע חלף שיק בנקאי העברה כספית לזכות חשבון עליו יורה הח"מ. 

6. הח"מ רשאי לחתום על חוזה הרכישה רק לאחר קבלת אישור בית המשפט המחוזי באר שבע ואישור הסכם המכר הינו תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם. 

7. הח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב שהוא עם כל המציעים ביחד או אחד או יותר מהם בנפרד ולקיים התמחרות בין המציעים באופן פומבי או אינטרנטי. הח"מ יהיה רשאי לפרסם הזמנות נוספות להציע הצעות לרכישת המגרש הנ"ל כמקשה אחת או בנפרד. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. 

8. המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בבאר שבע בתיק 8650-01-16 ובתיק 17186-05-18.

כמו כן, ככל ויהיה צורך בכך, ייתכן והשלמת המכירה תהא כפופה להצגת אישורים על ידי המוצעה המקומית באר טוביה בהתאם להוראות כל דין ו/או גוף אחר.

9. מציע שיחזור בו מהצעתו, לאחר המועד כמפורט במסמך ההסכמה, יחולט הפקדון שהפקיד שישמש כפיצוי מוסכם. 

 

עו"ד ערן רייף, בתפקיד כונס הנכסים

  רחוב ז'בוטינסקי 9, בני ברק

  מגדל הכשרת היישוב, קומה 22

  טל: 03-5609455; פקס 03-5609450

  Office@bbwr.co.il


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל לעו"ד אבי לוי מברוכשטיין, רייף, רוהר, ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5609455

זכויות במקרקעין המהווה מושע (מגרש), באר טוביה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס זכויות במקרקעין המהווה מושע (מגרש)
ישוב באר טוביה
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 30.11.20
גוש כחלק מגוש 2001 חלק מחלקות 17-20 ו -25, גוש 2002 חלק מחלקות 17-20 ו- 22, גוש 2004 חלק מחלקות 11-12, 7-9, 1-5 ובגוש 2006 חלק מחלקות 2-3 ו- 17 המצויים בבאר טוביה
גודל 1,000 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא