1.12.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 רחוב הפלמ"ח 83 קומה א' באר שבע

1- מוזמנים להציע הצעות לרכישת דירה בקרית מלאכי

היודעה כגוש 2407 חלקה 23 תת חלקה 19 בכתובת ז'בוטינסקי 31, בקרית מלאכי 

2- פרטים לגבי הנכס ניתן לקבל במשרד הח"מ.  
3- הנכס יימכר במצב הפיזי התכנוני והמשפטי (AS IS ) לכונסי הנכסים,
אין ידיעה לגבי מצבו של הנכס והאחריות לבדיקתו בכל רשות שהיא ומכל בחינה שהיא,
לרבות הנתונים העובדתיים ו/או המשפטיים ו/או התכנוניים הקשורים בנכס מוטל על המציע בלבד.
4- הצעות בכתב לרכישת הנכס תוגשנה בצירוף ערבות בנקאית בלתי מוגבלת בזמן או שיק בנקאי
בשיעור של 10% מערך ההצעה לפקודת
כונסי הנכסים- עו"ד יהונתן גולדברג ועו"ד עדיאל מליץ  
יש להגיש עד תאריך ה- 01/12/2020 בשעה 18:00, במשרד הח"מ.
5- יום סיור בנכס האמר להעייל יתקיים בתאום עם המציעים.
6- קונה שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו ערבותו או שיק הבטחון שמסר יחולט ולא יוחזר.
החילוט ייעשה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא צורך בהוחכת כל נזק או קיום נזק כלשהו.
7- למען הסר ספק מובהר, כי הזמנה זו אינה משום מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.
הח"מ אינם חייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא.
לח"מ שמורה הזכות לנהל מו"מ או התמחרות בכל שלב שהוא,
עם מי מהמציעים ו/או לבקש הצעות נוספות ע"פי שיקול דעתם והם רשאים שלא למכור בכלל את הנכס.
8- מבלי לגרוע מכלליות האמור, יישא בכל התשלומים ו/או הוצעות ו/או תשלומי
החובה החלים ו/או שיחולו בגין רכישת הדירה וזאת ע"פי כל דין.
9- המכירה כפופה לאישור כבוד ביהמ"ש לעניני משפחה בקרית גת.
לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- עו"ד עדיאל מליץ 
רחוב הפלמ"ח 83 קומה א' באר שבע
טל: 08-6283008
- עו"ד גולדברג יהונתן
רחוב ז'בוטינסקי  22/16 בית גיל קרית מלאכי
טל: 08-8585566
וואטסאפ: 054-3276422

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד עדיאל מליץ из עדיאל מליץ | משרד עורכי דין по 08-6283008

דירה, קרית מלאכי, רחוב ז'בוטינסקי 31


Тип имущества דירה
Город קרית מלאכי
Адрес רחוב ז'בוטינסקי 31
последний день для размещения ставки Вторник, 1.12.20, 18:00
блок 2407
участок 23
под-участок 19
пол 1

теги: