23.12.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 רח' כנפי נשרים 13, בית ענבר, ירושלים

1. הנכס נמכר במצבו הפיסי, הרישומי התכנוני והמשפטי הנוכחי ( AS IS)

המידע בהזמנה כללי ביותר, ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור בנכס, שווין, כדאיות רכישתו.

על המציע לבדוק בעצמו ועל חשבונו את מצב הנכס מכל בחינה שהיא, לרבות היתר בניה, טופס 4 והזכויות הנמכרות בכל גוף רלונטי.
2. את הטופס הצעת הרכישה ונוסח מוצע להסכם מכר , עליו יידרש המציע לחתום,
ניתן יהיה לקבל באמצעות כתובת המייל - luskiguy@gmail.com . נוסח הסכם המכר כפוף לשינויים.
3.  ביקור בנכס  יש לתאם מראש מול הח"מ.
4.  את ההצעות כשהן נקובות בשקלים, יש להגיש למשרד הח"מ. מינימום הצעה - 3,000,000 ש"ח
מועד אחרון להגשת הצעה עד ליום 23/12/2020 בשעה 12:00 ע"ג טופס הצעת הרכישה ובצרוף הסכם מכר חתום על ידי המציע. 
התמחרות תתקיים במשרד הח"מ ביום 24/12/2020 בשעה 14:00 
5. להצעה יש לצרף המחאה בנקאית לפקודת עו"ד גיא לוסקי, בשיעור של 10% מגובה ההצעה.
ההמחאה הבנקאית תחולט במקרה שהמציע שהצעתו נתקבלה ולא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הסכם המכר.
כפיצוי מוסכם וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם המכר בכל הקשור להפרתו על ידי הקונה.
6. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה ועל הליך בחירת הזוכה. אין התחייבות לקבל כל הצעה שהיא,
לרבות ההצעה הגבוה ביותר, ונשמרת הזכות לנהל מו"מ עם מציעים שונים או מי מהם ו/או עם כל גורם אחר או
לקיים תחרות בניהם ו/או לקיים מכירה פומבית של הזכויות.
7. מכירת הנכס כפופה לקבלת אישור רשם הוצאה לפועל ירושלים בתיק הוצל"פ 512991-10-17  

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד גיא לוסקי из חטב,לוסקי, ברבי משרד עורכי דין по 02-6222450/1

וילה פרטית, 12 комнаты, הר גילה, רחוב האלון 15

каталог
  Предыдущий
Следующий 

Тип имущества וילה פרטית
Город הר גילה
Адрес רחוב האלון 15
последний день для размещения ставки Среда, 23.12.20, 12:00
номер участка 208
комнаты 12
размер 445 м2
пол 5
лифты יש
Примечания וילה פרטית ובה 12 חדרים וכ-5 מפלסים עם מעלית, משמשת יחידת מגורים אחת. ידוע כתיק מנהל 70084974 א.

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий