דירת מגורים בבאר יעקב מכונס נכסים
15.10.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב הארבעה 28, תל אביב
1. הנכס יימכר במצבו כפי שהוא ( AS IS) ללא מיטלטלין,
על אחריות המציע בלבד מוטלת החובה לבדוק את כל הטעון בדיקה ביחס לנכס, לרבות בכל רשות ממלכתית,
עירונית ו'או אחרת לרישום הזכויות, למצבו הפיסי, התיכנוני והמשפטי וכל בחינה שהיא. 
2. את הנכס ניתן לראות בתאום מראש עם מי מכונסות הנכסים.
3. ההצעות תוגשנה בכתב, בשקלים חדשים בלבד ובמעטפה סגורה לאחד ממשרדי הח"מ.
עד ליום 15/10/2020 בשעה 18:00
תוך פירוט שם , מספר ת"ז, מען המציע וכתובת מייל
כפי שיופיעו בחוזה המכר, אשר ייערך עלידי הח"מ.
4. להצעות יש לצרף שיק בנקאי שמועד פירעונו יום הגשת ההצעה,
בגובה של 10% מהסכום המוצע, לפקודת הח"מ.
סכום זה מהווה פיצוי מוסכם מהמציע שהצעתו נתקבלה והחליט לחזור בו מהצעתו
ו/או שלא יחתום על חוזה המכר, שאז השיק יחולט באופן מידי,
ללא צורך בהוחכת נזק ו/או בקיום נזק כלשהו.
למציע שהצעתו לא נתקבלה, יוחזר השיק ללא הפרשי הצמדה וריבית.
5. כונסות הנכסים אינן כפופות לדיני המכרזים ורשאיות לנהל מו"מ עם מציעים או מי מהם בנפרד.
6. כונסות הנכסים אינן מתחייבות לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא 
7. כונסות הנכסים רשאיות להאריך את התקופה להגשת הצעות
ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעיות לפי שיקול דעתן ובלא הצורך בהנמקה 
8. כונסות הנכסים שומרות לעצמן את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב שהוא,
עם כל המציעים ו'או חלקם, ביחד ו/או לחוד ו/או לקיים התמחרות בין המציעים לרבות התמחרות חוזרת.
9. כונסת הנכסים לא ישלמו שמי תיווך ו/או כל סכום הקשור ו/או נוגע בתיווך בעסקת המכר. 
10. הזוכה אשר יועמדו בכל התנאים לעיל, יוחתם על הסכם הקשור ו/או
נוגע בתיוך בעסקת המכר ידי כונסות הנכסים ואשר כפוף לאישורו של כב' בית הדין הרבני בתל אביב.
11.  איו לראות במידע המפורט במודעה זו /או במידע שיימסר למועניינים אסמכתא כלשהי לכל דבר ועניין,
ועל המציע לברר על אחריותו הבלעדית, את כל הפרטים הנוגעים לנכס לרבות מצבו הפיזי,
התכנוני והמשפטי אפשרויות הניצול שלו, החלקות הגובלות, חיובי המיסים,
האגורות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו. 
לקבלת פרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות:
- עו"ד טוני שלם  
רחוב משה לוי 11, ראשון לציון
טל: 03-95220540
מייל: shalemlaw@gmail.com
- עו"ד לימור אביטן  
רחוב הארבעה 28 תל אביב קומה 34
טל: 08-6655655 
מייל: Limor@ca-adv.co.il
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד לימור אביטן מלימור אביטן - חן אביטן | משרד עורכי דין בטלפון 076-5384279

דירת מגורים, באר יעקב, רחוב האודם 12 /5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירת מגורים
ישוב באר יעקב
כתובת רחוב האודם 12 /5
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 15.10.20, 18:00
גוש 4041
חלקה 307
הערות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין ברחובות ולרבות הצמדות מחסן וחניות 46 - 45

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא