דירה בהוד השרון מכונס נכסים
15.10.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב לשם 9, הוד השרון
1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בעלות בגוש 6455 חלקה 677 תת חלקה 1 הוד השרון 
2. גודל הדירה בהתאם לנסח טאבו 105.52 מ"ר כולל חנייה 11.25 מ"ר.
3. הנכס יימכר במצבו הנתון As Is וכפי שיהיה ביום מסירת החזקה בו. האחריות לבדיקת כל פרט מהותי,
משפטי, פיזי תכנוני , הנדסי ואחר הנוגע לנכס מוטלת על המציעים בלבד.
4. הכונסת ו/או מי מטעמה אינה אחראי בשום צורה שהיא ולא ניתנת אחריות כלשהי באשר למצבו המשפטי, הפיזי,
התכנוני וההנדסי ו/או אחר של הנכס ו/או של הזכויות בו.
5. ניתן לראות את הנכס בתיאום טלפוני מראש עם הכונסת שפרטיה להלן.
6. מס שבח אם יחול ישולם ע"י המוכר.
7. מס רכישה, היטל השבחה, דמי שינוי יעוד וניצול , מע"מ ומיסים אחרים ככל שיחולו ישולם ע"י הרוכש.
8. המציע שיזכה יטפל בהעברת הזכויות בנכס על שמו ויישא בכל תשלום ו/או הוצאה הכרוכים בכך במלואם.
9. המציע שיזכה יחתום על הסכם המכר על פי נוסח שיומצא לו ע"י משרד הכונסת.
10. ככל שהמציע יהיה מעוניין שהעברת הזכויות תתבצע עי משרד הח"מ
יהיה עליו להסדיר זאת בנפרד עם הח"מ וזאת לאחר שזכה בהצעתו וללא תלות בכך.
11. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה במשרד הח"מ,
בשעות העבודה המקובלות עד ליום 15/10/2020 שעה 16:00.
על גבי המעטפה יש לציין "הצעה לרכישת נכס בהוד השרון". ההצעה תהיה נקובה בשקלים חדשים.
12. מחיר כניסה להמחרות הינה 1.8 מי"ש.
13. להצעה תצורף המחאה בנקאית לפקודת עוה"ד נינבורג רות בסך של 10% מגובה ההצעה.
14. ההצעה שלא תצורף אליה המחאה בנקאית תיפסל.
15. ההמחאה הבנקאית תחוזר למציע שלא זכה בהצעתו או אם תבוטל ההזמנה להציע הצעות.
16. מציע שהצעתו תתקבל ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או
לא יקיים מכל סיבה שהיא את תנאי ההצעה ו/או לא ישלים את הליך המכר,
תחולט ההמחאה הבנקאית שנתן כפיצוי מוסכם מראש וללא צורך בהוכחת נזק ומבלי לפגוע בזכות ו/או בסעד אחר.
17. מובהר כי על הזמנה זו כמו גם הצעות המציעים לא חלים דיני המכרזים
וכי הכונסת אינה מחויבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר
או כל הצעה שהיא ושמורה לה הזכות לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציע/ים או אם חלקם ו/או
לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ושמורה לה הזכות לבטל הזמנה זו.
18. הח"מ לא תשלם דמי תיווך.
19. מכירת הנכס כפופה לאישור ביה"ד הרבני פתח תקווה תיק 876563/7.
20. הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מופנית לכל מציע /ה או מציעים אפשריים.
21. מענה והבהרות יינתנו עי משרד הח"מ
באמצעות דרכי התקשורת המפורטים להלן בשעות העבודה ועד שעה 19:00 בערב:
טלפון משרד 09-7422229
מייל: ruthinin@gmail.com
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד רותי נינבורג מרות ל. נינבורג | עורכת דין נוטריון ומגשרת בטלפון 09-7422229

דירה, הוד השרון, רחוב גאולה 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב הוד השרון
כתובת רחוב גאולה 7
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 15.10.20, 16:00
גוש 6455
חלקה 677
תת חלקה 1
גודל 105.52 מ"ר
חניה יש

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא