התמחרות אינטרנטית - נכס בחולון
28.12.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

מכרז פומבי ממוכן מתפתח מספר 131/2020

למכירת זכויות בנכס שברחוב אילת 54 בחולון

מכבי שירותי בריאות מעוניינת ליצור התקשרות עם המציע הזוכה במכרז, לפיה ירכוש הזוכה את זכויות מכבי בנכס, כהגדרתו, והכל על פי הקבוע במסמכי המכרז.

מכבי לא תשלם דמי תיווך.

ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. או להריד מאתר בידספיריט


רשאי להגיש הצעה רק מציע אשר יענה על כל הדרישות במצטבר כמפורט להלן, המהוות תנאי סף הכרחיים:

• יחיד, או תאגיד מורשה כחוק בישראל.

• אם המציע עוסק מורשה, בידו אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

• נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בסיור מציעים.

המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל,

באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 17.9.20 ועד ליום 08.11.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו.

ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל, כמפורט במסמכי המכרז.

הגשת שאלות – עד ליום 18.11.20, באמצעות דוא"ל: mandel_an@mac.org.il.

מסירת תשובות – עד ליום 29.11.20.

המועד האחרון להגשת ההצעות (טופס התחייבות)  הוא יום 06.12.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. או להוריד מאתר בידספיריט.

המועד הקובע להרשמה באתר החברה – 10.12.20.

ההתמחרות האלקטרונית תתקיים ביום 28.12.20 (ההשתתפות תתאפשר רק למי שעמד בכל המועדים לעיל).

מובהר בזאת כי כל שאר תנאי המכרז נותרו בעינם. 


סיור בנכס לנרשמי המכרז יערך בתאריך 12/11/20 בשעה 10:00 .

במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
במבנה מסחרי דו קומתי ובנוסף מרתף וחניון, חולון, רחוב אילת 54

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס במבנה מסחרי דו קומתי ובנוסף מרתף וחניון
ישוב חולון
שכונה נאות רחל
כתובת רחוב אילת 54
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 15.11.20, 12:00
גוש 7132
חלקה 164
תת חלקה תתי חלקה 3, 4, 5, 7, 8, 10 ו-11

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא