תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בזכרון יעקב מכונס נכסים
15.11.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב הרב קלישר 21 חיפה

הזמנה להציע הצעות

דירה ברח' אקסודוס 3 זכרון יעקב

1 .מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירה ברחוב אקסודוס 3 בזכרון יעקב, קומה שלישית הכוללת מרפסת, חניה

ומחסן.

2 .המידע בהזמנה זו הינו כללי ביותר, ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור בנכס, מידותיו,

מיקומו, מצבו, שוויו, או בכדאיות רכישתו, ולרבות מהות הזכויות בו, והיקפן.

3 .על המציע לבדוק, בעצמו ועל אחריותו, כל פרט וכל מידע הדרוש להגשת ההצעה, וכל הצעה תוגש אך ורק

בהסתמך על בדיקותיו ובאחריותו הבלעדית.

4 .מסמכי הנחיות למציע, בצירוף טופס הצעה והסכם מכר שעליו יידרש לחתום המציע, ניתן לקבל במשרדי

הח"מ או באתר האינטרנט https://www.lavilaw.com/forsale . לא תקובלנה הצעות שלא בהתאם למסמכים אלה.

5 .הצעות תוגשנה למשרד עו"ד שמואל לביא עד לא יאוחר מיום 15/11/20

6 .ביקור בנכס יערך בתיאום עם משרד עו"ד שמואל לביא.

7 .הצעות בכתב יש להגיש כשהן חתומות, בצרוף שיק בנקאי ע"ס 100,000 ש"ח, בנוסח ובתנאים המצורפים

למסמכי ההנחיות למציע. 

8 .הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, ויהיה זכאי שלא למכור את הנכס

כלל למרות שהוגשו הצעות, ו/או לשנות את מתכונת המכירה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

9 .על הזמנה זו ועל המכר נשוא ההזמנה לא יחולו דיני מכרזים. המכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי

בחיפה.

          שמואל לביא, עו"ד

             כונס נכסים

רח' הרב קלישר 21, חיפה 3271322

טל: 04-8123004, פקס: 04-8123152

       office@lavilaw.com

        www.lavilaw.com


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שמואל לביא, עו"ד משמואל לביא משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-8123004

דירה, זכרון יעקב, ברח' אקסודוס 3 בזכרון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב זכרון יעקב
כתובת ברח' אקסודוס 3 בזכרון
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 15.11.20
גוש 11308
חלקה 215
תת חלקה 20
מרפסות 1
קומה 3
חניה יש
מחסן יש

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא