תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בזכרון יעקב מכונס נכסים
יום ראשון, 15.11.20, 13:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב הרב קלישר 21 חיפה

הזמנה להציע הצעות

דירה ברח' אקסודוס 3 זכרון יעקב

1 .מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירה ברחוב אקסודוס 3 בזכרון יעקב, קומה שלישית הכוללת מרפסת, חניה

ומחסן.

2 .המידע בהזמנה זו הינו כללי ביותר, ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור בנכס, מידותיו,

מיקומו, מצבו, שוויו, או בכדאיות רכישתו, ולרבות מהות הזכויות בו, והיקפן.

3 .על המציע לבדוק, בעצמו ועל אחריותו, כל פרט וכל מידע הדרוש להגשת ההצעה, וכל הצעה תוגש אך ורק

בהסתמך על בדיקותיו ובאחריותו הבלעדית.

4 .מסמכי הנחיות למציע, בצירוף טופס הצעה והסכם מכר שעליו יידרש לחתום המציע, ניתן לקבל במשרדי

הח"מ או באתר האינטרנט https://www.lavilaw.com/forsale . לא תקובלנה הצעות שלא בהתאם למסמכים אלה.

5 .הצעות תוגשנה למשרד עו"ד שמואל לביא עד לא יאוחר מיום 15/11/20

6 .ביקור בנכס יערך בתיאום עם משרד עו"ד שמואל לביא.

7 .הצעות בכתב יש להגיש כשהן חתומות, בצרוף שיק בנקאי ע"ס 100,000 ש"ח, בנוסח ובתנאים המצורפים

למסמכי ההנחיות למציע. 

8 .הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, ויהיה זכאי שלא למכור את הנכס

כלל למרות שהוגשו הצעות, ו/או לשנות את מתכונת המכירה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

9 .על הזמנה זו ועל המכר נשוא ההזמנה לא יחולו דיני מכרזים. המכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי

בחיפה.

          שמואל לביא, עו"ד

             כונס נכסים

רח' הרב קלישר 21, חיפה 3271322

טל: 04-8123004, פקס: 04-8123152

       office@lavilaw.com

        www.lavilaw.com


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שמואל לביא, עו"ד משמואל לביא משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-8123004

דירה, זכרון יעקב, ברח' אקסודוס 3 בזכרון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב זכרון יעקב
כתובת ברח' אקסודוס 3 בזכרון
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 15.11.20
גוש 11308
חלקה 215
תת חלקה 20
מרפסות 1
קומה 3
חניה יש
מחסן יש
מסמכים:
auction_doc_מסמכי ההצעה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא