דירת מגורים ברמת גן מבא כח
12.11.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 תובל 32 מתחם הבורסה, רמת גן.
1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים ברחוב אבא אחימאיר 26 רמת גן, הרשומה
כתת חלקה 1 חלקה 130 בגוש 6210 בפנקס הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין בתל אביב.
2. הנכס נמכר כפנוי מכל אדם, במצבו הפיזי, המשפטי, התכנוני והרישומי, כפי שהוא ( AS IS ) על
המציע לבדוק בעצמו, באחריותו, אצל כל רשות שהיא את מצב הנכס מכל הבחינות וכל הכרוך בו פיזית,
תכנונית ומשפטית, לרבות בנושאי רישוי, זכויות הבניה, תוכניות, ההיתרים, אפשרויות השימוש והניצול,
וכל תנאי ו/או הוצאה אחרת לרבות, היטלים אגרות ומיסים, לרבות בנושאי רישוי, גבולות מקרקעין, היתרי בניה, חיובי מס,
כאשר האחריות חלה על המציע בלבד ולבעלים ו/או לח"מ לא תהא כל אחריות בקשר לכך. 
3. מסירת פרטים או מידע לרבות האמור במודעה זו, אינה מטילה ולא תטיל על הח"מ ו/או מי מטעמם 
אחריות כלשהי לנכונותם ו/או אמתותם, ואין לראות במידע המפורט לעיל או במידע שיימסר למעוניינים אסמכתא כלשהי.
4. הצעה לרכישת הנכס תוגש על גבי טופס הצעה בהתאם לתנאים המפורטים בו, שהיא חתומה כדבעי
ע"י המציע, הצעה שלא תוגש על טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.
5 .את טופס ההצעה לרכישת הנכס ונוסח הסכם המכר, עליו יידרש המציע לחתום, ניתן לקבל במשרדי הח"מ.
6. הצעות לרכישת הנכס תוגשנה לאחד ממשרדי הח"מ עד ליום 12/11/2020 בשעה 14:00
בצירוף המחאה בנקאית רשומה לפקודת עו"ד יצחק סבג ועו"ד ליאן קהת,
בסך 5% מערך ההצעה לרכישת הבית, בתוקף ל-90 יום ממועד מסירתה.
7. ההמחאה תחולט במקרה שמציע שהצעתו אושרה, יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על חוזה מכר
מיד עם קבלת הצעתו, אם תתקבל.
8. לא ישולמו דמי תיווך ו/או עמלה כלשהי בשום מקרה על ידי הח"מ ו/או ע"י הבעלים.
9. הח"מ אינם כפופים לדיני מכרזים, ואינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה
כלשהיא, לכן יהיו רשאים לנהל מו"מ עם המציעים או עם חלק מהם, בכל שלב שהוא, ו/או לקיים
התמחרות לפי שיקול דעתם בין חלק מהמציעים, ו/או לבטל את ההצעה.
10. הח"מ רשאים לדחות ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה, ו/או לקיים התמחרות חוזרת
ו/או שלא למכור כלל את הנכס.
11. הליך מיון ההצעות ותהליך המכירה ינוהל ע"פ שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט של הח"מ, אשר לא
מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
12. המכירה אינה מותנית באישור בית המשפט אך קבלת הצעה מותנית בהודעת זכיה חתומה על ידי
שני עורכי הדין בנוסח המצ"ב לטופס ההצעה. 
13. לפרטים נוספים ותיאום ביקור בנכס יש לפנות לח"מ:
משרד עוה"ד יצחק סבג
בכתובת יהודה הלוי 27 קרית אונו
טל 3322078 -077
למייל: sabag4@gmail.com

משרד עוה"ד ליאן קהת
בכתובת: תובל 32 רמת גן
טל: 03-6126367
מייל: Ruth_m5@Lkehat-law.co.il
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רות מירן, מנהלת משרד מליאן קהת | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 03-6126367

דירה, רמת גן, רחוב אבא אחימאיר 26

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב רמת גן
כתובת רחוב אבא אחימאיר 26
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 12.11.20, 14:00
גוש 6210
חלקה 130
תת חלקה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא